Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

Autor: Jolanta Wasilewska
Data: 22-08-2017 r.

Od 1 września 2017 r. nauczyciele będą realizować nową podstawę programową, która diametralnie różni się od poprzedniej. W związku z tym na dyrektorze spoczywa obowiązek opracowania nowej procedury monitorowania. Skorzystaj ze wskazówek i dostosuj ją do nowych regulacji prawnych.

Procedura monitorowania podstawy programowej, aby była skuteczna, powinna być corocznie aktualizowana przed rozpoczęciem zajęć. Istotne jest nie tylko dostosowanie jej do obowiązujących regulacji prawnych, ale także uwzględnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku ubiegłym. Ważne jest także, aby została opracowana z uwzględnieniem warunków i sposobów pracy przyjętych w konkretnym przedszkolu. Skorzystanie z gotowego, uniwersalnego dokumentu nie przyniesie oczekiwanych efektów, tj. nie zagwarantuje, że zgromadzone zostaną wszystkie informacje niezbędne do systematycznego badania, czy realizowane są zadania przedszkola i osiągane cele wychowania przedszkolnego.

Tabela. Sześć elementów procedury monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Element

Komentarz

Cel procedury

Procedurę opracowuje się w celu określenia sposobu oraz narzędzi służących dokumentowania czynności podejmowanych w związku z nadzorem nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla opracowania procedury monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowią:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270).
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214),
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

Zakres procedury

W tym miejscu należy wskazać, kogo dotyczy procedura, tj. dyrektora przedszkola oraz nauczycieli.

Przedmiot monitorowania

Przedmiotem monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje się m.in.:

 • monitorowanie treści z podstawy programowej zapisane w 4 obszarach
 • monitorowanie osiągania efektów realizacji podstawy programowej, tj. stopnia opanowania przez dzieci poszczególnych umiejętności
 • monitorowanie przestrzegania warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Szczegółowy zakres monitorowania określa dyrektor przedszkola, który może wskazać dodatkowe obszary badania, mogą być to np.:

 • procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
 • zaangażowanie dzieci w zajęcia prowadzone w przedszkolu
 • indywidualizacja pracy z dzieckiem
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Tryb postępowania

W tym miejscu należy wskazać m.in.:

 • zadania nauczycieli z uwzględnieniem podejmowanych czynności oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby monitorowania przez dyrektora realizacji podstawy programowej
 • czynności podejmowane przez dyrektora w związku z monitorowaniem realizacji podstawy programowej wraz ze wskazaniem wykorzystywanych w tym celu narzędzi
 • działania nauczycieli podejmowane w razie stwierdzenia jakichkolwiek trudności w realizacji podstawy programowej
 • działania dyrektora w razie powzięcia informacji o trudnościach w realizacji podstawy programowej

Załączniki

Załączniki to dokumenty uzupełniające do procedury, niezbędne do realizowania czynności w niej określonych, czyli dokumenty sporządzane przez nauczycieli w celu umożliwienia dyrektorowi monitorowania realizowania przez nich podstawy programowej oraz narzędzia wykorzystywane do tego celu przez dyrektora.

Jolanta Wasilewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40612 )
Array ( [docId] => 40612 )