W którym dzienniku odnotowywać zajęcia z religii w przedszkolu

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 24-01-2017 r.

Zajęcia z religii nie są uwzględnione w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ale dyrektor przedszkola prowadzi nadzór pedagogiczny nad jej nauczaniem. Czy skoro nie są to zajęcia obowiązkowe, to należy odnotowywać je w dzienniku innych zajęć? Sprawdź, czy prawidłowo prowadzisz dokumentację.

Specyfika organizowania zajęć z religii, które, podobnie jak zajęcia realizowane na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, wynika z odrębnych regulacji prawnych. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach odbywa się na zasadach opisanych w rozporządzeniu MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Nauczyciele wypełniają arkusze monitorowania…

Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel religii jest pracownikiem przedszkola, zatem dotyczą go zarówno przepisy oświatowe, jak i prawo wewnętrzne. Jeśli w przedszkolu nauczycieli obowiązuje wypełnianie arkuszy monitorowania realizacji podstawy programowej, to nauczyciel religii także powinien wypełnić to zadanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku religii monitorowaniu podlega realizacja programu nauczania religii. Dyrektor ma prawo kontrolowania tej dokumentacji.

…i dzienniki zajęć przedszkola

Zajęcia z religii w przedszkolu odnotowuje się w dzienniku zajęć przedszkola, który prowadzi się dla każdego oddziału. Często zadawane pytanie dotyczy tego, czy powinien być to dziennik zajęć przedszkola, czy dziennik innych zajęć.

Przeprowadzenie zajęć z religii odnotowuje się w dzienniku zajęć przedszkola – wynika to wprost z rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, w którym znalazł się zapis „nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego”.

Dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć przedszkola służą dokumentowaniu przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. Do takich zajęć nie zalicza się religii.

Mimo iż Minister Edukacji Narodowej wskazała, że nie trzeba już monitorować realizacji podstawy programowej, w życie nie weszły jakiekolwiek zmiany prawne w tym zakresie. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania nauczyciele nadal są zobligowani do realizacji minimalnej liczby godzin zajęć swojego przedmiotu. Od nauczycieli religii należy zatem wymagać wypełniania arkusza monitorowania.

Obowiązki dotyczące monitorowania oraz dokumentowania zajęć z religii w przedszkolach niepublicznych są takie same jak w przedszkolach publicznych. Należy więc stosować się do opisanych zasad.

Małgorzata Celuch Specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39938 )
Array ( [docId] => 39938 )