W którym dzienniku odnotowywać zajęcia z religii w przedszkolu

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 24-01-2017 r.

Zajęcia z religii nie są uwzględnione w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ale dyrektor przedszkola prowadzi nadzór pedagogiczny nad jej nauczaniem. Czy skoro nie są to zajęcia obowiązkowe, to należy odnotowywać je w dzienniku innych zajęć? Sprawdź, czy prawidłowo prowadzisz dokumentację.

Specyfika organizowania zajęć z religii, które, podobnie jak zajęcia realizowane na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, wynika z odrębnych regulacji prawnych. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach odbywa się na zasadach opisanych w rozporządzeniu MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Nauczyciele wypełniają arkusze monitorowania…

Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel religii jest pracownikiem przedszkola, zatem dotyczą go zarówno przepisy oświatowe, jak i prawo wewnętrzne. Jeśli w przedszkolu nauczycieli obowiązuje wypełnianie arkuszy monitorowania realizacji podstawy programowej, to nauczyciel religii także powinien wypełnić to zadanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku religii monitorowaniu podlega realizacja programu nauczania religii. Dyrektor ma prawo kontrolowania tej dokumentacji.

…i dzienniki zajęć przedszkola

Zajęcia z religii w przedszkolu odnotowuje się w dzienniku zajęć przedszkola, który prowadzi się dla każdego oddziału. Często zadawane pytanie dotyczy tego, czy powinien być to dziennik zajęć przedszkola, czy dziennik innych zajęć.

Dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć przedszkola służą dokumentowaniu przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. Do takich zajęć nie zalicza się religii.

Mimo iż Minister Edukacji Narodowej wskazała, że nie trzeba już monitorować realizacji podstawy programowej, w życie nie weszły jakiekolwiek zmiany prawne w tym zakresie. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania nauczyciele nadal są zobligowani do realizacji minimalnej liczby godzin zajęć swojego przedmiotu. Od nauczycieli religii należy zatem wymagać wypełniania arkusza monitorowania.

Obowiązki dotyczące monitorowania oraz dokumentowania zajęć z religii w przedszkolach niepublicznych są takie same jak w przedszkolach publicznych. Należy więc stosować się do opisanych zasad.

Małgorzata Celuch Specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39938 )
Array ( [docId] => 39938 )

Array ( [docId] => 39938 )