Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego od września 2017 r.

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 17-01-2017 r.

Dotychczasowe zadania dyrektora w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym pozostają w zasadzie bez zmian po wejściu w życie nowych przepisów oświatowych. Nowością jest obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania w szkole z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Sprawdź szczegóły!

11 zadań dyrektora

Zadania dyrektora związane z nadzorem pedagogicznym obejmują:

 1. kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizowanie uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także możliwość organizacji administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły lub placówki;
 6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 10. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 11. współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

(art. 68 ustawy Prawo oświatowe).

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Nowością jest obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania w szkole z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Do tej pory zadanie to nie było obowiązkiem każdej szkoły, bowiem przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wskazywał, że Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z (…)gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Po zmianie zapis ten brzmi zaś Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z (…) gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Oznacza to, że w każdej szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, ma być zorganizowany taki gabinet, natomiast dyrektor zobowiązany jest do współpracy w tym zakresie z osobami świadczącymi opiekę nad uczniami i udostępniania im danych osobowych uczniów.

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39922 )
Array ( [docId] => 39922 )

Array ( [docId] => 39922 )