1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie SIO

Data: 27-12-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Rozporządzenie doprecyzowuje informacje o danych, jakie dyrektor szkoły przekazuje do SIO oraz terminach w jakich dyrektor szkoły ma umieścić je w SIO.

Podpisane w grudniu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej to akt wykonawczy do ustawy o SIO przyjętej 15 kwietnia 2011 r. Art. 31 rzeczowej ustawy przewiduje szczegółowe określenie zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w drodze rozporządzenia.

Szczegółowe dane dziedzinowe gromadzone w SIO od 1 stycznia 2013

Rozporządzenie określa, jakie dane szczegółowe dyrektor szkoły przekazuje do SIO. Są to dane dotyczące placówek, uczniów oraz nauczycieli.

Dyrektor szkoły będzie przekazywał do bazy danych SIO informacje dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych oraz finansowych prowadzenia szkoły. Dyrektor szkoły ma umieszczać w SIO m.in. dane dotyczące powierzchni zarządzanych gruntów, wyposażeniu, rodzajów wydatków, liczbie osób korzystających z biblioteki, dożywianiu uczniów, dostosowaniu placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, liczbie uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i in.

Informacje dotyczące uczniów dyrektor szkoły będzie umieszczał w SIO w odniesieniu m.in. do miejsca zamieszkania, wypadków, uczestniczenia w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, uczestniczenia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich rodzaju.

SIO ma także gromadzić dane dotyczące nauczycieli. W tym przypadku dyrektor szkoły będzie przekazywał informacje o wykształceniu, formie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i sprawowanych funkcjach, rodzaju i wymiarze zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, przyczynach nieprowadzenia zajęć, awansie zawodowym, wysokości wynagrodzenia, formach dokształcania i doskonalenia zawodowego i in.

Terminy w jakich dyrektor szkoły ma przekazywać dane do SIO

Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej w rozporządzeniu określone zostały terminy w jakich dyrektor szkoły ma przekazywać do SIO dane, w odniesieniu do których nie obowiązuje termin 7 dni. W różnych terminach dyrektor szkoły będzie przekazywał do SIO informacje o:

  • podręcznikach,
  • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • wynagrodzeniach nauczycieli,
  • wydatków na prowadzenie szkoły,
  • liczby uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • uczestników zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania,
  • pracowników niebędących nauczycielami,
  • wymiaru zatrudnienia, rodzajach zajęć i awansu zawodowego nauczycieli,
  • wyposażenia szkoły.


Tagi: sio

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30194 )
Array ( [docId] => 30194 )

Array ( [docId] => 30194 )