10 ważnych zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 22-08-2017 r.

W roku 2017/2018 pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach będzie realizowana na nowych zasadach, w związku z czym w działaniach związanych z jej planowaniem dyrektor powinien uwzględnić nowe przepisy tak, by w nowym roku szkolnym przedszkole było przygotowane do realizacji zadań zgodnie z wymaganiami prawa. Poznaj 10 najważniejszych zmian wprowadzonych przez MEN.

Do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkole mają prawo wszystkie dzieci, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także ich rodzice oraz nauczyciele.

Tabela: 10 kluczowych zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zmiana 1.

Rozszerzenie katalogu przyczyn trudności dzieci, które uzasadniają potrzebę udzielania wsparcia w przedszkolu

Zmiana 2.

Poszerzenie celu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zmiana 3.

Poszerzenie zakresu rozpoznania dokonywanego przez nauczycieli

Zmiana 4.

Doprecyzowanie zadań nauczycieli i specjalistów

Zmiana 5.

Obowiązek współpracy nauczycieli i specjalistów w organizacji i udzielaniu wsparcia dzieciom

Zmiana 6.

Zasady współpracy przedszkola z osobami i instytucjami w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zmiana 7.

Poszerzenie katalogu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu

Zmiana 8.

Organizacja zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zmiana 9.

Nowy wymiar czasu trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zmiana 10.

Wspomaganie nauczycieli jako zadanie dyrektora z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. W odniesieniu do dzieci, pomoc udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)      z niepełnosprawności,

2)      z niedostosowania społecznego,

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      z zaburzeń zachowania i emocji,

5)      ze szczególnych uzdolnień,

6)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8)      z choroby przewlekłej,

9)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10)   z niepowodzeń edukacyjnych,

11)   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

12)   sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

13)   z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

14)   środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Wymieniony katalog specjalnych potrzeb edukacyjnych nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których wychowankowie przedszkola mogą wymagać specjalistycznego wsparcia. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy trudności dziecka wymagają długotrwałej, wieloprofilowej diagnozy. W takich przypadkach pomoc dla dziecka powinna zostać zorganizowana na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, którzy na każdym etapie działań na rzecz dziecka mogą korzystać ze wsparcia udzielanego przez instytucje zewnętrzne,  między innymi przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40610 )
Array ( [docId] => 40610 )