4 kroki do przygotowania planu zajęć na rok szkolny 2013/2014 

Data: 30-07-2013 r.

Na każdy rok szkolny dyrektor układa tygodniowy plan zajęć, obejmujący wszystkie zajęcia organizowane dla uczniów. Właściwe zaplanowanie planu zajęć oraz grafiku dyżurów podczas przerw, zabezpieczy uczniów przed pozostaniem bez opieki osoby dorosłej.

Tygodniowy rozkład zajęć planuje i przygotowuje się w oparciu o arkusz organizacji pracy szkoły. Rozkład musi być zgodny z zasadami higieny pracy ucznia. Kalkulacje, które dyrektor robił w kwietniu mogą ulec zmianie. We wrześniu może okazać się, że w szkole będzie mniej lub więcej uczniów, niż przewidywał. Wówczas ulega zmianie liczba oddziałów oraz automatycznie liczba godzin realizowanych przez nauczycieli.

Zmiany należy zgłosić organowi prowadzącemu, w formie aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły, na dany rok szkolny. Niezależnie od tego, w sierpniu dyrektor układa rozkład zajęć dla istniejących oddziałów. Plan jest opiniowany na plenarnym zebraniu rady pedagogicznej i realizowany od pierwszego dnia zajęć.


Procedura przygotowania tygodniowego rozkładu zajęć:

Krok 1

Dyrektor szkoły układa lub zleca ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć na plenarnym sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej, nauczycielowi lub grupie nauczycieli. Nauczyciele mogą przygotować go samodzielnie lub skorzystać z zakupionego przez dyrektora programu komputerowego. W Internecie dostępne są też bezpłatne wersje programu do tworzenia planu zajęć.

Krok 2

Dyrektor szkoły przekazuje nauczycielom ułożony rozkład zajęć.

Krok 3

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy przekazują rodzicom i uczniom wydrukowany rozkład zajęć dla oddziału klasowego.

Krok 4

Dyrektor szkoły przedstawia tygodniowy rozkład zajęć do zaopiniowania radzie pedagogicznej. Po zaopiniowaniu, plan jest obowiązujący dla nauczycieli i uczniów. Opiniowanie może mieć miejsce, na pierwszym wrześniowym zebraniu rady pedagogicznej, gdy plan jest już wdrożony i nauczyciele mogą już mieć przemyślenia w związku z jego realizacją. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły uwzględnia uwagi nauczycieli.

Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30291 )
Array ( [docId] => 30291 )

Array ( [docId] => 30291 )