Arkusz organizacji przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok 2017/2018

Autor: Michał Kowalski
Data: 03-04-2017 r.

27 marca 2017 r. opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wywołuje ono kontrowersje, gdyż usunięto przepis przejściowy regulujący zasady opracowywania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

W projekcie rozporządzenia przewidywano odrębne terminy dla tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Jednak przepis regulujący tę kwestię został usunięty z podpisanego aktu prawnego. Powstały wątpliwości, czy do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok 2017/2018 należy stosować dotychczasowe przepisy czy też nowe regulacje.

Jeśli MEN przedstawi stanowisko, że nowe przepisy obowiązują również przy tworzeniu arkuszy na rok szkolny 2017/2018, to zmieni się procedura i terminy sporządzania – szczegóły poniżej:

Krok 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 3 (czyli ramowe plany nauczania), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli oraz rady pedagogicznej.

Krok 2. Arkusz organizacji, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, dyrektor przekazuje w terminie do 21 kwietnia danego roku do organu prowadzącego. Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do 19 kwietnia danego roku. Przepisy nie określają sztywno, kiedy należy uzyskać opinię rady pedagogicznej.

Krok 3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Podkreślić należy, że opinia ta ma charakter niewiążący, zatem nawet negatywna opinia kuratora nie wyklucza możliwości zatwierdzenie arkusza.

Organ prowadzący zatwierdza arkusz do 29 maja danego roku. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do 20 maja danego roku.

Dane muszą znaleźć się w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wymieniono w tabeli.

Przedszkole

Oddział przedszkolny

Arkusz określa w szczególności:

1)    liczbę oddziałów,

2)    liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

3)    tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,

4)    czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

5)    liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

6)    liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

7)    liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

8)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Arkusz określa w szczególności:

1)    liczbę oddziałów przedszkolnych,

2)    liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych,

3)    tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym,

4)    czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych,

5)    liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników,

6)    liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli,

7)    liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników,

8)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40204 )
Array ( [docId] => 40204 )

Array ( [docId] => 40204 )