Będą zmiany w kształceniu specjalnym – dotyczą również przedszkoli

Autor: Monika Fidler
Data: 20-09-2016 r.

W ogłoszonych projektach reformy systemu oświaty przewidziano zmiany w kształceniu specjalnym. Większość propozycji ma charakter porządkujący i doprecyzowujący. Pierwsze zmiany w organizacji systemu oświaty będą obowiązywały już od roku szkolnego 2017/2018.

Projektowane regulacje przewidują zmiany porządkujące polegające na wskazaniu, że system oświaty obejmuje również przedszkola z oddziałami specjalnymi, przedszkola integracyjne oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z oddziałami specjalnymi.

Proponowane jest także doprecyzowanie przepisów, z których wynika, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych,
  • innych formach wychowania przedszkolnego,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Zmianie uległa również delegacja ustawowa dotycząca wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z którą w rozporządzeniu zostanie określony także wzór opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozporządzenie to powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnić możliwość dostosowania odpowiednio działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, form wychowania przygotowania przedszkolnego oraz form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia.

Zrezygnowano natomiast ze wskazania szczegółowych zasad kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39509 )
Array ( [docId] => 39509 )

Array ( [docId] => 39509 )