Co się zmieni w systemie edukacji od roku szkolnego 2017/2018

Data: 20-09-2016 r.

Projekt ustawy Prawo oświatowe zawiera zmiany w organizacji oświaty w Polsce, które rozpoczną się już w roku szkolnym 2017/2018. Dotyczą one ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Dowiedz się, co się zmieni!

Nowa struktura szkolnictwa

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje, że dotychczasowy ustrój szkolny ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Nie będzie już prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

Przekształcenie szkół podstawowych

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Organ stanowiący JST zobowiązany będzie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Tak więc uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej szkoły podstawowej staną się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.

To samo dotyczy zespołu szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum – stanie się on 8-letnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Pozostałe zmiany związane z nowym systemem szkolnictwa

W wyniku zmian struktury szkolnictwa projekty przewidują również m.in.:

 • zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania,
 • zmiany w sprawowaniu i organizacji nadzoru pedagogicznego i wzmocnienia jego funkcji wspomagającej,
 • możliwość tworzenia oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej,
 • wzmocnienie roli nadzoru pedagogicznego nad niepublicznymi placówkami systemu oświaty,
 • połączenie programu wychowawczo-profilaktycznego, który połączy dotychczas odrębnie opracowywane programy: w jeden spójny dokument zawierający działania wychowawcze i profilaktyczne,
 • zachowanie liczby godzin wychowania fizycznego – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w wymiarze 4 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne,
 • zmiany dotyczące szkół i placówek niepublicznych,
 • zmiany w wychowaniu przedszkolnym – proponuje się pozostawienie w systemie oświaty oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • wprowadzenie przepisów określających obowiązek zawarcia w statucie szkoły sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu,
 • nowe regulacje dostosowujące rozwiązania systemu oświaty do specyfiki szkolnictwa artystycznego.

Najważniejsze terminy dotyczące zmian

 • w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum,
 • od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja,
 • od 1 września 2017 r.  planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej,
 • od roku szkolnego 202/2021 planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia,
 • zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024,
 • w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.
Źródło:

Źródło:

 • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
 • Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl.
Opracowanie: Monika Fidler 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39512 )
Array ( [docId] => 39512 )

Array ( [docId] => 39512 )