Co zrobić ze zniszczonymi darmowymi podręcznikami

Data: 03-01-2017 r.

Co należy zrobić ze zniszczonymi podręcznikami zapewnionymi przez MEN i pochodzącymi z dotacji celowej? Czy powinny być przekazane rodzicom ucznia, którzy zapłacili za zniszczony podręcznik, czy może przekazane do MEN lub jednostki samorządu terytorialnego – na te pytania szukają odpowiedzi dyrektorzy szkół.

Zniszczenie lub zagubienie podręcznika

Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. W przypadku zniszczenia podręcznika pochodzącego z dotacji celowej lub zapewnionego przez ministra edukacji należy:

  • przekazać rodzicom zniszczony egzemplarz, jeśli dokonali zwrotu kosztu zakupu tego podręcznika,
  • w razie nieuiszczenia należnej zapłaty pisemnie wezwać rodziców do uregulowania długu wobec szkoły, informując ich jednocześnie o sposobie dokonania wpłaty na podany numer konta oraz konsekwencjach niewywiązania się z tego obowiązku (możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego).

Dyrektor szkoły ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanej dotacji bez przekazywania zniszczonych lub uszkodzonych egzemplarzy podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do jednostki samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Czy trzeba opracować regulamin korzystania z podręczników

Czynności związane z ich zakupem oraz gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Stają się własnością szkoły i powinny być gromadzone w bibliotece szkolnej oraz nieodpłatnie wypożyczane uczniom. Do dyrektora szkoły należy określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu ich używania. Niesie to za sobą konieczność opracowania odpowiedniego regulaminu, w którym powinny być określone zasady wypożyczania podręczników oraz tryb postępowania w razie ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia.

Konsekwencje zniszczenia lub zagubienia podręcznika

Na początku roku szkolnego rodzice powinni zostać poinformowani, na jakich zasadach szkoła udostępnia podręczniki i jakie konsekwencje przewidziano w razie ewentualnych problemów ze zwrotem wypożyczonego egzemplarza do biblioteki. Zgodnie z przepisami w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu:

  • zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
  • kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
Źródło:
  • strona internetowa MEN (www.men.gov.pl) – zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.
Bożena Winczewska specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39878 )
Array ( [docId] => 39878 )

Array ( [docId] => 39878 )