Czy można wprowadzić w szkole zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów

Data: 22-11-2016 r.

Zasady używania telefonów w szkołach powinien regulować statut – to w ramowych statutach znajduje się dyspozycja umożliwiająca szkołom określenie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (tablety, kamery, aparaty itd.) i ograniczenia korzystania z nich. Czy będzie zgodne z prawem wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów. Sprawdź!

Zakazywać czy nie zakazywać?

Szkoły nie mają prawa wydawać zakazu przynoszenia, czy też używania telefonów przez uczniów. Nawet jeżeli założymy, że taką podstawę stwarza np. art. 39 ustawy o systemie oświaty, to wprowadzenie takiego zakazu bywa trudne, jak niemożliwe do wyegzekwowania.

W ramowych statutach znajduje się dyspozycja umożliwiająca szkołom określenie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (tablety, kamery, aparaty itd.) i ograniczenia korzystanie z nich, np. zakaz ich używania w trakcie zajęć edukacyjnych. Szkoły nie mają jednak prawa wydawać zakazu przynoszenia, czy też ich używania przez uczniów.

Przepisy o zakazie używania telefonów

Niestety nie ma innych przepisów, które w sposób bezpośredni odnosiłby się do korzystania z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na terenie szkoły. Niektórzy szukają takich podstaw w ustawie o ochronie danych osobowych, inni w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksie cywilnym w odniesieniu do ochrony wizerunku. Można spotkać również zarządzenie dyrektora w tej sprawie wydane na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej zawartej w art. 39 ustawy o systemie oświaty. Nie ma więc jednolitych podstaw prawnych do wprowadzenia całkowitego zakazu nagrywania i filmowania w szkole.

Tym bardziej, że w świetle przepisów ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, brak jest podstaw, by działanie polegające na nagrywaniu czy robieniu zdjęć w szkole kwalifikować jako wykroczenie. Nie jest to również przestępstwem. Nie ma również przepisów, które wprost regulowały zagadnienie nagrywania innej osoby podczas rozmowy.

Możliwość ograniczenia korzystania z telefonów…

Jeżeli jednak dyrekcja zdecyduje się na wprowadzenie takiego zakazu, to jako podstawę należy przyjąć art. 39 ustawy o systemie oświaty. Zarządzenie ma postać typowego zarządzenia dyrektora. Problemem jest jednak egzekwowanie tego zakazu. Nie można bowiem postanowić o czasowym odbieraniem telefonów lub innych urządzeń. Nie można przyjmować w wewnątrzszkolnych regulacjach zasady czasowego odebrania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego i jego przechowanie przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Możne ewentualnie poczekać do wejścia w życie zmian w związku z reformą oświatową. Tam są zapisy o dostosowaniu zapisów statutów do nowego prawa. Przepisy Prawa oświatowego (nowej ustawy) doprecyzowały zapis dotyczący korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39752 )
Array ( [docId] => 39752 )

Array ( [docId] => 39752 )