Czy można zmienić godziny pracy przedszkola na wniosek rodziców?

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 29-01-2017 r.

Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalany przez dyrektora przedszkola po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Jednak godziny pracy placówki nie zawsze odpowiadają  rodziców. Co należy zrobić, gdy rodzice wnioskują o zmiany? Czy konieczne są zmiany w arkuszu organizacyjnym i uzyskanie zgody organu prowadzącego?

W razie pojawienia się propozycji zmian godzin pracy przedszkola dyrektor ma dwie możliwości. Wybór jest uzależniony od tego, czy zmiana godzin funkcjonowania przedszkola naruszy ogólną liczbę godzin przyznanych przez organ prowadzący czy też nie powoduje takich skutków.

Liczba godzin  się nie zmienia – decyduje dyrektor

 

Pierwsza możliwość dotyczy sytuacji, gdy prośba rodziców o zmianę godzin funkcjonowania przedszkola nie narusza ogólnej ilości godzin przyznanych przez organ prowadzący poprzez zatwierdzony arkusz organizacyjny.

Dyrektor w tym przypadku samodzielnie dokonuje zmiany godzin funkcjonowania przedszkola lub oddziału.

Wydłużenie czasu pracy przedszkola – zmiany w arkuszu

Jeżeli jednak prośba rodziców o zmianę godzin funkcjonowania przedszkola zmienia ogólną liczbę godzin przyznanych przez organ prowadzący poprzez zatwierdzony arkusz organizacyjny, dyrektor przedszkola nie decyduje samodzielnie. Uwzględnienie wniosku rodziców wymaga bowiem zwiększenia przyznanej liczby godzin.

Procedura postępowania w przypadku wniosku o wydłużenie godzin pracy przedszkola

1)    dyrektor przygotowuje projekt zmiany arkusza organizacyjnego przedszkola (popularnie zwany także aneksem) ujmujący wniosek rodziców,

2)    rada pedagogiczna opiniuje projekt zmienionej organizację pracy przedszkola,

3)    dyrektor składa projekt zmiany arkusza organizacyjnego przedszkola wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) celem zatwierdzenia,

4)    wymieniony projekt musi uzyskać opinię kuratora oświaty w zakresie jego zgodności z przepisami - kuratorowi oświaty projekt przedstawia do zaopiniowania wójt (burmistrz, prezydent miasta),

5)    po otrzymaniu opinii kuratora oświaty w zakresie zgodności projektu arkusza organizacyjnego przedszkola z przepisami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatwierdza arkusz organizacyjny przedszkola,

6)    zatwierdzony zmieniony arkusz organizacji przedszkola zostaje przekazany dyrektorowi przedszkola,

7)    dyrektor przedszkola kierując się zapisami zatwierdzonego arkusza dostosowuje dzienny czas pracy grupy lub przedszkola do wniosku rodziców.

Jeśli zmiana dotyczyć będzie godzin pracy przedszkola określonej odpowiednim zapisem w statucie przedszkola to konieczna będzie także zmiana zapisu w statucie według następującej procedury:

1)    rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu przedszkola,

2)    rada pedagogiczna przedstawia wymieniony projekt do uchwalenia radzie przedszkola,

3)    po uchwaleniu statut ze zmianami kierowany jest do wdrożenia w życie.

Zmiana godzin funkcjonowania przedszkola na wniosek rodziców jest możliwa. Jeżeli nie wiąże się ona ze zwiększeniem liczby godzin – dyrektor decyduje samodzielnie. Jeżeli jednak rodzice wnioskują o wydłużenie czasu pracy przedszkola – należy sporządzić aneks do arkusza organizacji przedszkola. W obu przypadkach należy także pamiętać o wprowadzeniu zmian w statucie przedszkola. 


Ustawa określiła, że także publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy, czyli 1 zł za każdą godzinę w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie. O godzinach pracy przedszkola niepublicznego decyduje właściciel przedszkola. Określa warunki na jakich zrealizuje wniosek rodziców o wydłużenie czasu pracy grupy lub przedszkola. Jeśli przedszkole niepubliczne jest dotowane przez gminę to wtedy jest obowiązane pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy, czyli 1 zł za każdą godzinę w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie.

Leszek Zaleśny specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39953 )
Array ( [docId] => 39953 )