Czy po przekształceniu zespołu szkół trzeba ogłosić konkurs na dyrektora

Data: 14-12-2016 r.

Od września 2017 r. wiele placówek oświatowych, w tym zespołów szkół, będzie przekształconych. Sprawy kadrowe wynikające z tych przekształceń dotyczą także dyrektorów. Stanowisko dyrektora nowo tworzonego zespołu szkół powierza się wyłącznie w drodze konkursu – poznaj szczegóły!

Nowy konkurs na dyrektora zespołu

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Dopiero jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Przykład: Dyrektor szkoły podstawowej wyłoniony został w drodze konkursu od 1.09.2015 do 31.08.2020. Od 1 września 2017 r. zostanie utworzony zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum (wygaszające) i przedszkole. Czy w związku z tym może on pełnić obowiązki dyrektora bez ogłaszania konkursu przez organ prowadzący? Dyrektorowi gimnazjum, jak i przedszkola, kadencja kończy się 31 sierpnia 2017 r.

W przedstawionej sytuacji od 1.09.2017 r. powstanie zespół szkół. Dyrektora tego zespołu można wyłonić jedynie w drodze konkursu, chyba że do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie wyłoni kandydata. Okoliczność, że dyrektor szkoły podstawowej ma powierzoną funkcję do 31.08.2020 r. w opisanej sytuacji nie daje mu roszczenia o powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkół. W takim wypadku organ prowadzący odwołuje ze stanowiska dyrektorów łączonych szkół i placówek.

Szczególnie uzasadniony przypadek odwołania dyrektora

Likwidację szkoły lub placówki należy uznać za szczególnie uzasadniony przypadek, który stanowi uzasadnioną przyczynę odwołania dyrektora szkoły (placówki) w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, z tego względu, że nie istnieje już jednostka, w której mógłby pełnić dalej swoją funkcję. Jest to jedynie przypadek niezależny od dyrektora i niezawiniony przez niego, co jednak nie odbiera mu charakteru „szczególnie uzasadnionego”.

Orzecznictwo:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 18 lutego 2015  r. (I PK 167/14).
Dariusz Dwojewski doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39832 )
Array ( [docId] => 39832 )

Array ( [docId] => 39832 )