Czy sanepid ma obowiązek zapowiadać kontrole

Data: 02-11-2016 r.

Kontrola sanepidu powinna być zapowiedziana, jednak w wyjątkowych sytuacjach, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, wizyta inspektora sanepidu może być niezapowiedziana. W takim przypadku rozpoczęcie kontroli sanitarnej następuje w momencie, gdy zostanie doręczone upoważnienie do jej przeprowadzenia, a inspektor okaże swoją legitymację służbową.

Uprawnienia kontrolującego inspektora

Kierownik placówki ma obowiązek przyjęcia inspektora, a odmowa jego wpuszczenia stanowi wykroczenie zagrożone karą. Kwestię przeprowadzania kontroli przez sanepid reguluję ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z treści tych przepisów wynika szeroki zakres uprawnień inspektorów sanepidu, którzy sprawują nadzór nad warunkami:

 
  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Kontroli dokonuje państwowy inspektor (wojewódzki lub powiatowy) albo upoważniony przez niego pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej, który ma prawo:

1)      wstępu do kontrolowanej jednostki i wszystkich jego pomieszczeń – dyrektor ma obowiązek umożliwić inspektorom wejście na teren placówki i każdego pomieszczenia na tym terenie,

2)      żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

3)      wzywania i przesłuchiwania osób,

4)      żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,

5)      pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Konsekwencje niewpuszczenia inspektora

Dyrektor zobowiązany jest wpuścić na teren szkoły kontrolerów sanepidu i umożliwić im przeprowadzenie kontroli. Odmowa wpuszczenia albo utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez inspektora jest wykroczeniem. Osoba, która utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Joanna Swadźba prawnik, specjalista prawa oświatowego i socjalnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39673 )
Array ( [docId] => 39673 )