Dni wolne od zajęć – organizacja czasu pracy nauczycieli

Data: 02-11-2016 r.

Wszystkie decyzje w kwestii organizacji pracy szkoły w dni wolne od zajęć oraz pracy i zadań nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, w granicach określonych przez prawo, dotyczących czasu trwania pracy oraz zadań, jakie nauczycielom może przydzielić. Najważniejszym kryterium jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, którzy w te dni zgłoszą się do szkoły.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. dotyczące organizacji roku szkolnego wprowadziło możliwość ustalania przez dyrektorów szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Celem wprowadzenia takich uprawnień było stworzenie w każdej szkole optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz elastyczne planowanie innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Informowanie rodziców o zajęciach w dniu wolnym

Wprowadzony przepis zobowiązuje szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły. Jednocześnie wprowadzono przepis nakładający na szkołę obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w ustalonych przez dyrektora szkoły dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ma to umożliwić rozpoznanie potrzeb uczniów i rodziców oraz przygotowanie szkoły do adekwatnej do potrzeb organizacji opieki nad uczniami.

(Nie)wolne dni dla nauczycieli

Należy pamiętać, że dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Natomiast Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych. Dlatego też zasadne jest, aby dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i nauczycieli były dniami przeznaczonymi na organizację przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Aby uniknąć sytuacji, w której w szkole jest wielu nauczycieli i niewielu uczniów, nauczycielom można ustalić dyżury podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym celu można zebrać od rodziców informacje, czy dzieci będą w tych dniach korzystać z zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły decyduje o tym, czy wszyscy nauczyciele będą tego dnia wykonywać powierzone im zadania na terenie szkoły, czy niektórym zostaną powierzone zadania, których wykonanie nie wymaga obecności w szkole.

Dyżury w szkole należy ustalić w taki sposób, aby:

  • była zapewniona opieka podczas całego czasu trwania zajęć przewidzianych na dany dzień tygodnia dla poszczególnych klas,
  • zajęcia opiekuńcze były urozmaicone i dawały możliwość wyboru, np. skorzystania z sali gimnastycznej, pracowni komputerowej.
Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39674 )
Array ( [docId] => 39674 )