Dodatkowe zadania dyrektora szkoły związane z wprowadzeniem podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 17-01-2017 r.

Od roku szkolnego 2017/2018zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Nie obejmie ona jednak wszystkich klas szkoły podstawowej. Sprawdź, jakie zadania w związku z tym ma dyrektor szkoły.

Podstawy programowe

Nową podstawę programową określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018:

 • w przedszkolach,
 • w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (dotyczy również podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • dla branżowej szkoły I stopnia,
 • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy,
 • w szkołach policealnych.

3 zmiany, które wpłyną na pracę dyrektora szkoły

Nowe regulacje w tym zakresie stanowią poważne wyzwanie dla dyrektora w związku  z koniecznością:

1) dopuszczenia do użytku programów nauczania – zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach. W latach szkolnych 2017/2018–202/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII,

2) zapewnienia podręczników dla uczniów – nowelizacja przepisów zachowuje prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Jednak w roku szkolnym 2017/2018 konieczne będzie dokonanie wyboru programów nauczania, a tym samym zakupu podręczników dla uczniów klas realizujących nową podstawę programową (I, IV, VII szkoły podstawowej). Z uwagi na zmianę struktury II etapu edukacyjnego, dyrektor musi uwzględnić, że dla tego etapu podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe powinien przedstawić zespół nauczycieli uczących w klasach IV–VIII.

3) opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – ustawa Prawo oświatowe wprowadza zmianę w zakresie obowiązku realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego (z wyjątkiem przedszkoli i szkół dla dorosłych). Szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców. Oznacza to w praktyce prawny obowiązek przeprowadzenia całościowej diagnozy, a nie jak dotąd uzasadniony jedynie względami merytorycznymi. Przepis ten zdaniem ustawodawcy realizuje często formułowaną potrzebę zintegrowanego spojrzenia na działania wychowawcze i profilaktyczne. 

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39923 )
Array ( [docId] => 39923 )

Array ( [docId] => 39923 )