Dodatkowe zadania dyrektora szkoły związane z wprowadzeniem podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 17-01-2017 r.

Od roku szkolnego 2017/2018zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Nie obejmie ona jednak wszystkich klas szkoły podstawowej. Sprawdź, jakie zadania w związku z tym ma dyrektor szkoły.

Podstawy programowe

Nową podstawę programową określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018:

  • w przedszkolach,
  • w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (dotyczy również podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
  • dla branżowej szkoły I stopnia,
  • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy,
  • w szkołach policealnych.

3 zmiany, które wpłyną na pracę dyrektora szkoły

Nowe regulacje w tym zakresie stanowią poważne wyzwanie dla dyrektora w związku  z koniecznością:

1) dopuszczenia do użytku programów nauczania – zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach. W latach szkolnych 2017/2018–202/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII,

2) zapewnienia podręczników dla uczniów – nowelizacja przepisów zachowuje prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Jednak w roku szkolnym 2017/2018 konieczne będzie dokonanie wyboru programów nauczania, a tym samym zakupu podręczników dla uczniów klas realizujących nową podstawę programową (I, IV, VII szkoły podstawowej). Z uwagi na zmianę struktury II etapu edukacyjnego, dyrektor musi uwzględnić, że dla tego etapu podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe powinien przedstawić zespół nauczycieli uczących w klasach IV–VIII.

3) opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – ustawa Prawo oświatowe wprowadza zmianę w zakresie obowiązku realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego (z wyjątkiem przedszkoli i szkół dla dorosłych). Szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców. Oznacza to w praktyce prawny obowiązek przeprowadzenia całościowej diagnozy, a nie jak dotąd uzasadniony jedynie względami merytorycznymi. Przepis ten zdaniem ustawodawcy realizuje często formułowaną potrzebę zintegrowanego spojrzenia na działania wychowawcze i profilaktyczne. 

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39923 )
Array ( [docId] => 39923 )

Array ( [docId] => 39923 )