Elementy arkusza organizacji na nowy rok szkolny

Autor: Michał Łyszczarz
Data: 21-03-2017 r.

Arkusz organizacji szkoły musi być opracowany zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi. W tym roku dyrektorzy muszą opracować arkusz uwzględniając nowe przepisy oświatowe - ramowe plany nauczania, organizację nauczania. Zapoznaj się z regulacjami i zadaniami dyrektora.

Elementy arkusza organizacji

Szczegółowe wymogi dotyczące treści arkuszy zawierać będzie rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek. Zgodnie z § 17 ust. 2 projektu, arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) określenie w poszczególnych oddziałach:

a) tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,

b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia prowadzone są w szkole,

c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f) tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralnego, wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie.

Najczęstsze błędy popełniane w arkuszach

Arkusz organizacji szkoły musi być opracowany zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi. Błędem może być opracowanie arkusza niezgodnie z wymogami projektowanego rozporządzenia, czyli nieuwzględnienie wszystkich, wskazanych w przepisach, elementów. Niektóre z błędów mogą jednak wynikać z braku niezbędnych danych. Taki przypadek może wystąpić w przypadku np. podanej liczebności oddziału, co może wynikać z tego, że w momencie opracowania arkusza dyrektor nie wie, ilu uczniów, zwłaszcza z innych obwodów będzie aplikować do jego szkoły.

Michał Łyszczarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40140 )
Array ( [docId] => 40140 )

Array ( [docId] => 40140 )