Ewidencja godzin zajęć dodatkowych od roku szkolnego 2016/2017

Data: 22-09-2016 r.

Sposób ewentualnego ewidencjonowania przydzielonych do realizacji godzin z zakresu innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, powinien określić dyrektor szkoły. Poznaj szczegóły!

Przepisy o ewidencjonowaniu godzin dodatkowych zajęć

Karta Nauczyciela od 1 września 2016 r. określa, że w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Jednocześnie we wspomnianej ustawie zapisano, że tylko zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 (tzw. pensum), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach.

W Karcie Nauczyciela nie odniesiono się do sposobu ewidencjonowania wymienionych godzin. Dlatego też dyrektor w tym względzie może kierować się przepisem o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania.

Dokumentowanie przebiegu zajęć

Szkoła prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego, czy dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Leszek Zaleśny członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39523 )
Array ( [docId] => 39523 )

Array ( [docId] => 39523 )