Jak będą przekształcane publiczne szkoły podstawowe

Data: 12-10-2016 r.

Przekształcanie szkół ma się rozpocząć od 2017 r. – tak zakłada projekt nowych przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe. Jeśli wejdą w życie w niezmienionej formie, to już od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowe szkoły różnych typów będą musiały się przekształcić – w jaki sposób, sprawdź!

Publiczne szkoły podstawowe

W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w projekcie nowych przepisów założono, że z 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Organ stanowiący JST zobowiązany będzie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Tak więc z 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.

Podjęcie uchwały będzie niezbędne dla prawidłowości funkcjonowania takiej szkoły, stanowi bowiem akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej. Ustawodawca nie wskazał skutków prawnych niepodjęcia takiej uchwały przez organ prowadzący, jednak zauważyć należy, że niepodjęcie takiej uchwały przez organ prowadzący będzie upoważniało wojewodę do podjęcia czynności nadzorczych. W ramach swoich kompetencji wojewoda, działający jako organ nadzoru nad działalnością JST, może w pierwszej kolejności wezwać radę gminy do podjęcia takiej uchwały w celu usunięcia naruszenia prawa.

Co będzie z pozostałymi szkołami podstawowymi

W przypadku dotychczasowej 6-letniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną przyjęto analogicznie, że szkoła ta z 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową, o ile osoba prowadząca ją do:

  • 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu JST, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji oraz
  • 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi dokumenty określone w art. 138 ust. 1 projektowanej ustawy (przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Przepisami objęto również szkoły niepubliczne – w przypadku szkoły podstawowej proponowane w niniejszym projekcie przepisy wprowadzają uproszczony tryb obejmujący jedynie uaktualnienie danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez właściwą JST i tym samym umożliwiają kontynuowanie działalności przez szkołę w ramach nowego ustroju. Dalsze prowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi do 30 czerwca 2017 r. dokumenty niezbędne dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji samorządowej.

Źródło:
  • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.).
  • Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.).
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl.
Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39588 )
Array ( [docId] => 39588 )

Array ( [docId] => 39588 )