Jeżeli to konieczne, specjalistę należy zatrudnić także w trakcie roku szkolnego

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 26-09-2016 r.

Zatrudnianie nauczycieli wspomagających, specjalistów oraz osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć może okazać się konieczne w trakcie roku szkolnego. Dyrektor przedszkola musi wówczas przygotować aneks do arkusza organizacyjnego - sprawdź, kiedy musi także uzyskać zgodę organu prowadzącego, który decyduje także o wymiarze czasu pracy nowo zatrudnianych osób.

Dostosowanie form nauczania, jak też możliwości pobierania nauki, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, może polegać na zapewnieniu dziecku w przedszkolu nauczyciela wspomagającego, specjalistów, pomocy nauczyciela oraz innych osób. Stwierdzenie takiej potrzeby może nastąpić po rozpoczęciu roku szkolnego, np. po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy przedszkolnej i wydaniu orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka.

Od 1 stycznia 2016 r. zatrudnienie nauczyciela wspomagającego wygląda następująco:

Typ jednostki

Zatrudnianie obligatoryjne nauczyciela wspomagającego

Zatrudnianie fakultatywne nauczyciela wspomagającego

Przedszkola ogólnodostępne

Tak, jeżeli kształci dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone

W przypadku kształcenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione obok niepełnosprawności (inne niż autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone), niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym – za zgodą organu prowadzącego

Przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi

Zawsze należy zatrudnić.

Przedszkola integracyjne

Zawsze należy zatrudnić.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Tak, jeżeli kształci dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone

W przypadku kształcenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione obok niepełnosprawności (inne niż autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone), niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym – za zgodą organu prowadzącego

Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza dla nauczyciela wspomagającego zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia realizowane wspólnie z innymi nauczycielami lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

Nauczyciel wspomagający zatrudniany jest na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Pewne problemy interpretacyjne nasuwało ustalenie wysokości pensum.

Możliwe zwiększenie godzin pracy specjalistów

Zatrudnienie logopedy, pedagoga, psychologa wymaga inicjatywy dyrektora, który odpowiada za organizację różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej placówce. Dyrektor na bieżąco powinien monitorować potrzeby wychowanków, rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Sygnałem do zatrudnienia specjalistów może być m.in. treść i liczba opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Liczba godzin przeznaczonych na ten cel uzależniona jest m.in. od rodzaju udzielanej pomocy, okresu, na jaki ma być ona zorganizowana, liczby dzieci objętych daną formą wsparcia.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39547 )
Array ( [docId] => 39547 )

Array ( [docId] => 39547 )