Kontrola arkusza przez organ prowadzący pod kątem kwalifikacji nauczycieli

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 21-03-2017 r.

Czy organ prowadzący przedszkole kontrolując, przed zatwierdzeniem, opracowany przez dyrektora arkusz organizacji ma obowiązek sprawdzić także, czy przydział czynności jest zgodny z kwalifikacjami nauczycieli?

Kontrola zgodności zatrudniania z kwalifikacjami jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego i jest kompetencją organu sprawującego nadzór pedagogiczny wobec dyrektora przedszkola.

Zakres kontroli sprawowanej przez organ prowadzący określa art. 57 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością przedszkola publicznego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Wydaje się zatem, że prowadzący nie ma uprawnień do kontroli w tym zakresie w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

Organ prowadzący może administracyjne sprawdzić przydział czynności...

Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej przedszkola, jako jednostki podległej organowi prowadzącemu finansowo i organizacyjnie, organ prowadzący może administracyjne sprawdzić poprawności przydziału czynności z kwalifikacjami nauczycieli w związku z zatwierdzaniem arkusza organizacyjnego.

... ale dyrektor podejmuje decyzje kadrowe samodzielnie

Dyrektor przedszkola jest samodzielny w podejmowaniu decyzji kadrowych  i to on odpowiada za ustalenie kwalifikacji nauczycieli i zatrudnienie ich zgodnie z kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Konsekwencje błędnych decyzji kadrowych także ponosi dyrektor.

Kontrola w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego to działania prowadzone w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa przez przedszkole, a w razie konieczności - spowodowanie przywrócenia jej działań do stanu zgodności z prawem, poprzez wydanie zaleceń.

Organ prowadzący nie ma kompetencji do wydania dyrektorowi zaleceń w tym zakresie nawet, jeżeli podczas administracyjnego sprawdzania zgodności zatrudniania z kwalifikacjami stwierdzi nieprawidłowości.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40137 )
Array ( [docId] => 40137 )

Array ( [docId] => 40137 )