Najważniejsze daty związane z reformą oświaty

Autor: Monika Fidler
Data: 30-11-2016 r.

Jeszcze w tym roku szkolnym część zadań wynikających ze zmian w oświacie musi być wykonana – przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły. Poznaj harmonogram zmian związanych z reformą oświatową i sprawdź, jakie zadania czekają Cię w najbliższym czasie.

Terminy dla dyrektora i organu prowadzącego

 • Do 31 marca 2017 r. – organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego (JST) po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratorium oświaty oraz opinii związkowej, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
 • Do 15 maja 2017 r. lub 2018 r. – na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.
 • Do 15 maja 2017 r. lub 2019 r. – dyrektorzy przekształcanych szkół informują nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o zmianie pracodawcy.
 • 1 września 2017 r. – dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową.
 • Od 1 września 2017 r. – likwiduje się klasę I, a w latach następnych – kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
 • 1 września 2017 r. – przekształcenie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.
 • 1 września 2017 r. – zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia.
 • Od 1 września 2017 r. – od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej w klasach I, IV i VII. A także nową podstawę programową kształcenia w zawodach.
 • Do 30 listopada 2017 r. – uchwała w sprawie przekształcenia szkoły.
 • Od roku szkolnego 2018/2019 – egzamin ósmoklasisty jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii (2021/2022).
 • Do 31 sierpnia 2019 r.ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia.
 • 1 września 2019 r. – dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
 • 1 września 2019 r. – dotychczasowe 4-letnie technikum zostanie przekształcone w 5-letnie technikum.
 • Do 31 sierpnia 2019 r. – pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach.
 • Do 31 sierpnia 2019 r. – podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innym przedszkolu, szkole lub placówce przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora placówki wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • 1 września 2020 r. – utworzenie branżowej szkoły II stopnia.
 • Do 31 sierpnia 2023 r. – dyrektor szkoły lub placówki prowadzonej przez JST informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
Źródło:
 • projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • projekt ustawy – Prawo oświatowe.
Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39780 )
Array ( [docId] => 39780 )

Array ( [docId] => 39780 )