Nauczyciel poniesie karę za fikcyjną dokumentację godzin karcianych

Data: 01-05-2013 r.

W przypadku gdy nauczyciel dyplomowany sporządzi fikcyjną dokumentację wypracowanych godzin karcianych i pod każdym z dokumentów złoży swój podpis (wpis w dzienniku, odnotowana frekwencja i temat zajęć, krótkie sprawozdanie), dyrektor szkoły skieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

Realizacja godzin karcianych to obowiązek

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach tych zajęć:

  • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych − w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
  • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych − w wymiarze godziny w tygodniu,

Oprócz realizacji zajęć w ramach tzw. pensum nauczyciele zobowiązani są realizować zajęcia w ramach tzw. godzin karcianych. Prowadzenie tych zajęć mieści się w określonym w art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela obowiązku rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Za naruszenie tego obowiązku nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Kara dyscyplinarna za nierzetelną dokumentację zajęć

Stworzenie fikcyjnej dokumentacji dotyczącej zajęć w ramach godzin karcianych jest karygodne, ponieważ stanowi rażące uchybienie wobec podstawowych obowiązków nauczyciela. Zachowania nauczyciela, który przedstawił sfałszowaną dokumentację zajęć, dyrektor szkoły nie powinien bagatelizować. O całej sprawie powinien zawiadomić właściwą miejscowo komisję dyscyplinarną. Zachowanie nauczyciela stanowi delikt dyscyplinarny.

Zatem Za niezrealizowanie zajęć w ramach godzin karcianych oraz prowadzenie w sposób nierzetelny dokumentacji tych zajęć nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Podstawa prawna: art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Patryk Kuzior, ekspert prawa oświatowego

Zobacz również: Regulamin dyżurów – dyrektor szkoły powinien prosić nauczycieli o podpis

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30241 )
Array ( [docId] => 30241 )