Nowości w organizacji pracy przedszkola – cz. I

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-09-2017 r.

Poznaj szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola obowiązujące od 1 września 2017, a w szczególności sprawdź, czy musisz opracować aneks do arkusza organizacji.

Nowe elementy arkusza organizacji

W nowych przepisach rozszerzono wykaz treści, jakie obligatoryjnie powinien zawierać dokument. Regulacja ta stanowi ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec dyrektora przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi przepisami arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 

1)      liczbę oddziałów,

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,

4)      czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

6)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych

8)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Przed zatwierdzeniem arkusza – dwie dodatkowe opinie …

Arkusz organizacji przedszkola przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący musi zostać zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Opinie nie te nie mają charakteru wiążącego, co oznacza, że ani dyrektor przedszkola ani organ prowadzący nie muszą się do nich stosować.

… i nowe terminy

Dyrektor opracowuje arkusz organizacji przedszkola w takim terminie, aby zakładowe organizacje związkowe mogły zaopiniować go do 19 kwietnia z uwzględnieniem, że na zaopiniowane muszą mieć co najmniej 10 dni.  Nowe regulacje nie przewidują obowiązku uzyskania opinii rady pedagogicznej – uprawnienia rady w zakresie opiniowania arkusza należy jednak wywodzić z art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym rada pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy placówki. Opinię należy uzyskać przed przekazaniem arkusza do organu prowadzącego, tj. do 21 kwietnia danego roku.

Ważną regulacją wprowadzoną w ramach reformy jest określenie trybu i terminów wprowadzania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji, które uzależniono do terminu, w jakim dyrektor przedszkola zgłosi konieczność ich dokonania. Od 1 września 2017 r.:

  1. zmiany wprowadzane do 30 września danego roku wymagają zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny – termin na wydanie opinii skrócono jednak do 4 dni. Po zaopiniowaniu organ prowadzący zatwierdza arkusz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
  2. zmiany wprowadzane po 30 września danego roku nie wymagają opiniowania, a organ prowadzący zatwierdza je w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Odstąpienie od określenia minimalnej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wprowadzono nowe limity dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego oraz oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym. Liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkola integracyjnego/oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi – 20 osób,w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych – zrezygnowano z dolnych limitów. Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w takim oddziale może być wyższa niż 20 i wyższa niż 5 dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. Dodanie tego przepisu w praktyce oznacza, że w razie uzyskania orzeczenia przez dziecko uczęszczające do oddziału liczącego 20 dzieci, do którego uczęszcza już 5 dzieci niepełnosprawnych – nie trzeba będzie tworzyć nowego oddziału.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40624 )
Array ( [docId] => 40624 )

Array ( [docId] => 40624 )