Obowiązki dyrektora dotyczące podsumowania półrocza

Autor: Barbara Milecka
Data: 04-01-2016 r.

Czynności podsumowujące półrocze powinny być dokonane na dwóch kolejnych zebraniach rady pedagogicznej, tzw.: klasyfikacyjnym przed upływem terminu klasyfikacji śródrocznej i podsumowującym – po terminie tej klasyfikacji. Dyrektor szkoły musi pamiętać o 5 obowiązkach, z których przed zakończeniem półrocza musi się wywiązać.

Przed zakończeniem półrocza w każdej szkole elementami obowiązkowymi pracy dyrektora szkoły jest:

1) przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej – dyrektor nadzoruje prawidłowość wystawiania ocen przez nauczycieli (art. 44f ustawy o systemie oświaty),

2) przekazanie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym uogólnionych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty),

3) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją (§ 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej  z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy z respektowaniem przepisów kodeksu pracy, a w przypadku szkół publicznych również Karty Nauczyciela,

5) dostosowanie organizacji pracy szkoły do zmian prawnych wynikających z wejścia w życie nowych lub znowelizowanych aktów prawnych – tu trzeba wziąć pod uwagę zmiany, które w dużej części weszły w życie 1 września 2015 r.

Realizując najważniejsze dla swojej szkoły zadania, dyrektor nie powinien zapominać o działaniach wpisujących się w priorytety polityki oświatowej na dany rok szkolny. Są one znane przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale jeśli nie zostały zaplanowane odpowiednie działania, to półrocze stanowi ostatnią okazję, żeby to zrobić.

Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38286 )
Array ( [docId] => 38286 )

Array ( [docId] => 38286 )