Opieka nauczyciela nad uczniem dowożonym na specjalistyczne zajęcia

Data: 08-08-2013 r.

Udostępnienie środka transportu przez gminę, umożliwiającego dojazd uczniów do miejsca prowadzenia zajęć specjalistycznych, nie nakłada na nią obowiązku organizowania opieki. Dzieci przewożone na zajęcia specjalistyczne powinny być pod opieką upoważnionej do tego osoby. Za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych poza obiektami należącymi do szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

Statut szkoły powinien określać formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła powinna zapewnić:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • zajęcia specjalistyczne jako jedną z form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, należy do zadań własnych gmin. Jej zadaniem oświatowym jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w tych szkołach. Gmina jako organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność i powinna zapewnić jej odpowiednie warunki do prowadzenia tej działalności.

Jeśli organizowane przez szkołę zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych odbywają się poza obiektami szkoły, to:

 • w zapewnienie dojazdu uczniów do miejsca prowadzenia tych zajęć pomóc powinna gmina,
 • za zapewnienie uczniom w tym czasie opieki odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest:
 • zapewnienie uczniom:
  • niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,
  • z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży:
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także
  • z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
 • zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30293 )
Array ( [docId] => 30293 )

Array ( [docId] => 30293 )