Opieka nauczyciela nad uczniem dowożonym na specjalistyczne zajęcia

Data: 08-08-2013 r.

Udostępnienie środka transportu przez gminę, umożliwiającego dojazd uczniów do miejsca prowadzenia zajęć specjalistycznych, nie nakłada na nią obowiązku organizowania opieki. Dzieci przewożone na zajęcia specjalistyczne powinny być pod opieką upoważnionej do tego osoby. Za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych poza obiektami należącymi do szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

Statut szkoły powinien określać formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła powinna zapewnić:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • zajęcia specjalistyczne jako jedną z form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, należy do zadań własnych gmin. Jej zadaniem oświatowym jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w tych szkołach. Gmina jako organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność i powinna zapewnić jej odpowiednie warunki do prowadzenia tej działalności.

Jeśli organizowane przez szkołę zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych odbywają się poza obiektami szkoły, to:

 • w zapewnienie dojazdu uczniów do miejsca prowadzenia tych zajęć pomóc powinna gmina,
 • za zapewnienie uczniom w tym czasie opieki odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest:
 • zapewnienie uczniom:
  • niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,
  • z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży:
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także
  • z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
 • zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30293 )
Array ( [docId] => 30293 )

Array ( [docId] => 30293 )