Po reformie - nowy arkusz organizacji

Autor: Michał Kowalski
Data: 13-02-2017 r.

W nowym systemie oświaty nie będzie już obowiązywało rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. Zamiast niego przewiduje się nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli o nieco innym zakresie przedmiotowym. Rozporządzenie określa szczegółowo treść arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Przepisy mają wejść w życie 1 września 2017 r.

Nowością będzie uwzględnienie w treści arkusza zapisów odnoszących się bezpośrednio do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Opracowanie arkusza do 10 kwietnia

Najistotniejsze zmiany dotyczą jednak procedury tworzenia arkuszy organizacyjnych. Termin opracowania arkusza organizacji szkoły przez dyrektora ustalono na dzień 10 kwietnia. Przedtem dyrektor będzie musiał przedstawić arkusz organizacyjny do zaopiniowania radzie pedagogicznej i zakładowym organizacjom związkowym, które powinny wydać opinię w ciągu 10 dni, lecz nie później niż do 8 kwietnia. Następnie organ prowadzący będzie przekazywał arkusz organizacji do organu nadzoru pedagogicznego, który wyrazi swoją opinię w ciągu 10 dni, aczkolwiek nie później niż 2 maja.

Zatwierdzenie arkusza przez organ nadzoru pedagogicznego będzie następowało najpóźniej 25 maja. Taka sama procedura będzie stosowana w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września danego roku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji sporządzonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola, z tym że opinie wymienione powyżej będą wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania arkusza. Taki sam termin do zatwierdzenia zmian będzie obowiązywał dla organu prowadzącego.

Osobne terminy do tworzenia arkusza na 2017/2018

W rozporządzeniu przewidziano odrębne terminy dla tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Przekazanie arkusza organizacyjnego do organu prowadzącego nastąpi w terminie do 21 kwietnia 2017 r. Organizacja związkowa swoją opinię wyrazi do 19 kwietnia 2017 r., a organu nadzoru pedagogicznego – do 8 maja 2017 r. Zaś organ prowadzący zatwierdzi arkusz najpóźniej 29 maja 2017 r.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40024 )
Array ( [docId] => 40024 )

Array ( [docId] => 40024 )