Poznaj nowości w działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 04-09-2017 r.

Z początkiem nowego roku szkolnego wchodzą w życie zmiany dotyczące działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole. O ile w przypadku działalności innowacyjnej postawiono na odformalizowanie i usamodzielnienie szkoły, o tyle procedura dotycząca działalności eksperymentalnej została zachowana – choć z pewnymi, dość istotnymi zmianami.

Działalność innowacyjna tylko w obrębie szkoły

Począwszy od nowego roku szkolnego innowacja pedagogiczna zyska charakter wewnętrznej sprawy szkoły. Po pierwsze rada pedagogiczna nie będzie już podejmowała uchwały w sprawie innowacji pedagogicznej. Obowiązki związane z inicjowaniem działalności innowacyjnej spadną więc na dyrektora szkoły. Co za tym idzie, dyrektor nie będzie też przekazywał uchwały w sprawie innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Innowacja będzie w praktyce realizowana przez nauczycieli, dlatego możliwe jest wyposażenie rady pedagogicznej do opiniowania decyzji dyrektora w sprawie działalności innowacyjnej. W nowych przepisach nie przewiduje się też wymogów, jakie dotychczas musiały być spełnione, by działalność innowacyjna została rozpoczęta.

Przejawy działalności innowacyjnej w nowych przepisach

 

Nowe przepisy nie przewidują też definicji innowacji. Działalność innowacyjna ma jednak stanowić integralny element działalności szkoły. Nowa regulacja w zakresie działalności innowacyjnej przewiduje bowiem:

  • konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
  • obowiązek tworzenia przez szkoły warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów,
  • możliwość wspierania nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli,
  • obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest m.in. rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej szkoły,
  • korelująca z powyższym obowiązkiem możliwość działania w szkole stowarzyszeń i inne organizacji, a w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest m.in. rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej szkoły (nie mogą być to jednak organizacje i partie polityczne).

Nowa definicja eksperymentu pedagogicznego

Nowe rozwiązania przewidziano również w zakresie działalności eksperymentalnej. Eksperyment pedagogiczny zdefiniowano jako modyfikację istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, a mianowicie:

  • przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowej kształcenia w zawodach,
  • realizacja ramowego planu nauczania,
  • realizacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty,

w celu rozwijania kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

Rada rodziców zaopiniuje wniosek w sprawie eksperymentu

Tak jak dotychczas eksperyment pedagogiczny do wprowadzenia będzie wymagał zgody MEN. Poprzedzać ją będzie podjęcie stosownej uchwały przez radę pedagogiczną i skierowanie wniosku do MEN przez dyrektora szkoły – za pośrednictwem kuratora oświaty. Zmiany przewidziano natomiast w zakresie konsultacji, jakie powinny być poczynione przed skierowaniem wniosku. Otóż dyrektor musi również uzyskać opinię rady rodziców na temat prowadzenia eksperymentu pedagogicznego, jak również rady szkoły (a w razie jej braku – rady pedagogicznej). Natomiast do podjęcia samej uchwały nie będzie już konieczna zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie ani pisemna zgoda autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.

Michał Kowalski Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40626 )
Array ( [docId] => 40626 )