Przedłużenie etapu edukacyjnego – jak udokumentować

Data: 06-09-2016 r.

Uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3 niezbędne dokumenty

Dokumentację w związku z wydłużeniem etapu edukacyjnego stanowić będą:

1) uchwała rady pedagogicznej (decyzja rady pedagogicznej powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej ucznia – zapis w protokole posiedzenia rady pedagogicznej, zasady podejmowania uchwały zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej),

2) opinia zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem pozytywnie odnosząca się do zamiaru wydłużenia etapu (protokół ze spotkania zespołu, stanowisko zespołu wyrażone w formie opinii),

3) potwierdzenie zgody rodziców na wydłużenie etapu edukacyjnego (lub np. wniosek rodziców, kiedy to z ich inicjatywy rozważana jest decyzja w powyższej sprawie).

Ponadto w arkuszu ocen należy wpisać informacje o przedłużeniu uczniowi okresu nauki (data i numer uchwały rady pedagogicznej, rok szkolny).

Modyfikacja programu edukacyjno-terapeutycznego

Informacje dotyczące wydłużenia etapu edukacyjnego oraz dalsze działania wobec ucznia powinny również znaleźć odzwierciedlenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, który powinien być zmodyfikowany odpowiednio do potrzeb ucznia. Udokumentowane powinny być również działania związane z jego realizacją (dzienniki zajęć, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia itp.)

W odniesieniu do ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, nie stosuje się trybu klasyfikacji rocznej i promocji w wydłużonym roku nauki – uczeń nie otrzymuje w związku z tym świadectwa.

Wzór zaświadczenia o przebiegu nauczania

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem MEN szkoła może (ale nie musi) wydać zaświadczenie o przebiegu nauczania. Otrzymanie zaświadczenia powinno zostać poświadczone podpisem rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Przepisy nie określają wzoru zaświadczenia o przebiegu nauczania. Powinny się tam znaleźć informacje, które dyrektor uzna za istotne, w tym o wydłużeniu etapu edukacyjnego w danym roku szkolnym.

Zapamiętaj!

Dokumentacja związana z wydłużeniem etapu edukacyjnego powinna obejmować uchwałę rady pedagogicznej, opinię zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgodę rodziców. Ponadto konieczne jest udokumentowanie przebiegu nauczania ucznia (arkusz ocen) oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39458 )
Array ( [docId] => 39458 )