Przygotowanie arkusza organizacji - procedura i terminy

Data: 14-03-2017 r.

Procedura przygotowania i zatwierdzenia arkusza organizacji na kolejny rok szkolny składa się z konkretnych kroków postępowania. Ważne, żeby nie pominąć żadnego etapu oraz ściśle trzymać się wyznaczonych terminów.

3 etapy postępowania

Zgodnie z art. 110 Prawa oświatowego:

KROK 1 Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 3 (czyli ramowe plany nauczania), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli oraz rady pedagogicznej.

KROK 2 Arkusz organizacji, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, dyrektor przekazuje w terminie do 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego.

Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do 8 kwietnia danego roku.  Przepisy nie określają sztywno, kiedy należy uzyskać opinię rady pedagogicznej, ale oczywiście musi to nastąpić do 10 kwietnia.

KROK 3 Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Podkreślić należy, że opinia ta ma charakter niewiążący, zatem nawet negatywna opinia kuratora nie wyklucza możliwości zatwierdzenie arkusza.

Organ prowadzący zatwierdza arkusz do 25 maja danego roku. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

Opinia organizacji związkowych

Nowym wymogiem, jaki będzie musiał spełnić dyrektor, jest zaopiniowanie projektu arkusza przez organizacje związkowe. Regulacja art. 110 Prawa oświatowego wymaga, aby organizacje, którym projekt arkusza zostanie przesłany do zaopiniowania były:

  • zakładowymi organizacjami związkowymi będącymi jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo
  • jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria (art. 23 ustawy z 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego):

  • zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami;
  • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.
  • § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
  • art. 110, art. 111, art. 307 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  • art. 23 ustawy z 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015r., poz. 1240).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40111 )
Array ( [docId] => 40111 )

Array ( [docId] => 40111 )