Skierowanie na dokształcanie oznacza przyznanie nauczycielowi uprawnień

Autor: Patryk Kuzior
Data: 13-09-2016 r.

Przepisy uzależniają przyznanie nauczycielom uprawnień związanych z dalszym kształceniem od posiadania skierowania na studia wyższe lub doskonalenia realizowanego w zakładzie kształcenia nauczycieli, przy czym te ostatnie kończą swój byt w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, jakie zajdą od 1 października 2016 r.

Skierowania udziela dyrektor, jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami przedszkola lub szkoły. Choć przepis posługuje się kategorycznym określeniem „udziela”, to jednak należy interpretować go w ten sposób, że kierować nauczycieli na dalsze kształcenie ma dyrektor w wypadku gdy jest to zgodne z potrzebami placówki, przy czym nie można przyjąć, że dyrektor w każdym przypadku ma obowiązek takie skierowanie wystawić danemu nauczycielowi, który jest chętny.

Dyrektor jako zarządzający musi mieć bowiem na uwadze możliwości finansowe przedszkola, a także ma prawo do prowadzenia własnej polityki kadrowej. Wydanie skierowania pociąga za sobą zobowiązanie dyrektora do respektowania przysługujących nauczycielowi uprawnień.

Żądanie przedstawienia dokumentów

Urlopów i zwolnień udziela nauczycielowi dyrektor na podstawie dokumentacji przebiegu studiów. Aby uznać wniosek nauczyciel i przyznać mu urlop szkoleniowy, zwolnienie od pracy, czy inne świadczenie, należy żądać przedłożenia dokumentów, które będę potwierdzały okoliczności przedstawione we wniosku. Na etapie wnioskowym nie można jednak od nauczyciela wymagać w zasadzie żadnych dokumentów, gdyż na ogół ma on dopiero zamiar podjęcia kształcenia.

Przy zwolnieniu od pracy – wniosek

Już na etapie ubiegania się o przyjęcie na studia w szkole wyższej nauczyciel może korzystać ze zwolnienia od pracy na czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i przystąpieniem do egzaminów wstępnych. Wymiar tego zwolnienia wynosi łącznie do sześciu dni roboczych, a zwolnienia udziela się na podstawie wniosku nauczyciela

Przy urlopie szkoleniowym bez skierowania…

W przypadku dalszego kształcenia wyłącznie z inicjatywy nauczyciela również jest możliwość uzyskania przez nauczyciela wsparcia ze strony pracodawcy. Nauczycielowi dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.

...należy wymagać dokładnie takich samych dokumentów jak przy skierowaniu

W przypadku udzielenia płatnego urlopu szkoleniowego oraz innych ulg i świadczeń nauczycielowi, który kształci się bez skierowania, należy wymagać od niego dokładnie takich samych dokumentów, jak od nauczycieli korzystających ze wsparcia szkoły kształcących się na podstawie skierowania.

Urlop bezpłatny – umotywowany wniosek

Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, oświatowych, artystycznych albo z innych ważnych przyczyn. Urlop udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

Kwestie dotyczące podnoszenia kwalifikacji warto określić w umowie

Warto zauważyć ponadto, że Kodeks pracy przewiduje zawieranie z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowy na piśmie określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.

Na ogół umowę tę zawiera się, aby:

  • zobowiązać nauczyciela do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • wyegzekwować od nauczyciela zwrot dofinansowania w przypadku nieukończenia zadeklarowanych form ponoszenia kwalifikacji.

Nie ma jednak obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39479 )
Array ( [docId] => 39479 )

Array ( [docId] => 39479 )