Skierowanie na dokształcanie oznacza przyznanie nauczycielowi uprawnień

Autor: Patryk Kuzior
Data: 13-09-2016 r.

Przepisy uzależniają przyznanie nauczycielom uprawnień związanych z dalszym kształceniem od posiadania skierowania na studia wyższe lub doskonalenia realizowanego w zakładzie kształcenia nauczycieli, przy czym te ostatnie kończą swój byt w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, jakie zajdą od 1 października 2016 r.

Skierowania udziela dyrektor, jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami przedszkola lub szkoły. Choć przepis posługuje się kategorycznym określeniem „udziela”, to jednak należy interpretować go w ten sposób, że kierować nauczycieli na dalsze kształcenie ma dyrektor w wypadku gdy jest to zgodne z potrzebami placówki, przy czym nie można przyjąć, że dyrektor w każdym przypadku ma obowiązek takie skierowanie wystawić danemu nauczycielowi, który jest chętny.

Dyrektor jako zarządzający musi mieć bowiem na uwadze możliwości finansowe przedszkola, a także ma prawo do prowadzenia własnej polityki kadrowej. Wydanie skierowania pociąga za sobą zobowiązanie dyrektora do respektowania przysługujących nauczycielowi uprawnień.

Żądanie przedstawienia dokumentów

Urlopów i zwolnień udziela nauczycielowi dyrektor na podstawie dokumentacji przebiegu studiów. Aby uznać wniosek nauczyciel i przyznać mu urlop szkoleniowy, zwolnienie od pracy, czy inne świadczenie, należy żądać przedłożenia dokumentów, które będę potwierdzały okoliczności przedstawione we wniosku. Na etapie wnioskowym nie można jednak od nauczyciela wymagać w zasadzie żadnych dokumentów, gdyż na ogół ma on dopiero zamiar podjęcia kształcenia.

Przy zwolnieniu od pracy – wniosek

W przypadku dalszego kształcenia wyłącznie z inicjatywy nauczyciela również jest możliwość uzyskania przez nauczyciela wsparcia ze strony pracodawcy. Nauczycielowi dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.

...należy wymagać dokładnie takich samych dokumentów jak przy skierowaniu

W przypadku udzielenia płatnego urlopu szkoleniowego oraz innych ulg i świadczeń nauczycielowi, który kształci się bez skierowania, należy wymagać od niego dokładnie takich samych dokumentów, jak od nauczycieli korzystających ze wsparcia szkoły kształcących się na podstawie skierowania.

Urlop bezpłatny – umotywowany wniosek

Warto zauważyć ponadto, że Kodeks pracy przewiduje zawieranie z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowy na piśmie określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.

Na ogół umowę tę zawiera się, aby:

Nie ma jednak obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39479 )
Array ( [docId] => 39479 )

Array ( [docId] => 39479 )