Tworzenie arkusza - w oparciu o stare czy nowe przepisy?

Autor: Michał Łyszczarz
Data: 14-03-2017 r.

Obecnie przygotowywane będą arkusze organizacji na rok szkolny 2017/2018. Podkreślić jednak należy, że zasady opracowywania tych arkuszy powinny być identyczne z tymi, jakie obowiązywały do tej pory, bowiem do 1 września 2017 r. nie wejdą jeszcze w życie regulacje dotyczące nowych zasad opracowania arkuszy. To jakie zasady należy faktycznie stosować przy sporządzaniu arkuszy na rok szkolny 2017/2018 niestety nie jest jasne, co należy wyjaśnić szerzej.

Stanowisko MEN dotyczące stosowania nowych i starych przepisów

Z praktycznego punktu widzenia dyrektor musi zwrócić uwagę na stanowisko MEN, zgodnie z którym art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi, że „Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.” Przepis ten wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. (art. 369 pkt 2 ww. ustawy). Przyjęte rozwiązanie oznacza, zdaniem MEN, że czynności dotyczące jednostek systemu oświaty podejmowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, inne podmioty w trwającym już obecnie roku szkolnym 2016/2017, a dotyczące przygotowania i organizacji przyszłego roku szkolnego 2017/2018 (lub następnych lat szkolnych), są podejmowane na podstawie cyt. art. 307 ust. 2 już w oparciu o nowe przepisy oświatowe: ustawę – Prawo oświatowe, zmienioną ustawę o systemie oświaty i zmienioną ustawę – Karta Nauczyciela, oraz w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

Dostosowanie do zapisów projektu

Projekt rozporządzenia w sprawie  szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli nie jest jeszcze aktem wykonawczym, a wyłącznie jego projektem. Nie sposób jednak zignorować faktu, że ministerstwo wyraźnie zakłada, że należy się stosować do zapisów tego projektu. Tak jest niewątpliwie bezpieczniej z punktu widzenia dyrektora, zatem zasady przyjmowania arkuszy muszą uwzględniać zarówno regulacje Prawa oświatowego, jak i projektu rozporządzenia  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Michał Łyszczarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40112 )
Array ( [docId] => 40112 )

Array ( [docId] => 40112 )