Wybór podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018

Data: 25-07-2017 r.

Oddziały gimnazjalne od 1 września 2017 r. będą włączone do szkoły podstawowej, nauczyciele obecnego gimnazjum będą uczyć w klasach czwartych i siódmych. Czy wyboru podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 dokonują nauczyciele obecnej szkoły podstawowej w porozumieniu z nauczycielami obecnego gimnazjum?

Zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Zasada ta obowiązuje we wszystkich typach szkół i na poziomie każdej klasy (np. IV i VII).

Z powyższego wynika, że każdy nauczyciel ma prawo:

1) opracować program sam lub w zespole z innymi nauczycielami (nauczycielem),

2) wybrać program z rynku wydawniczego sam lub w porozumieniu z zespołem nauczycieli (innym nauczycielem), z którym współpracuje.

Realizacja podstawy programowej

Program nauczania musi gwarantować realizację podstawy programowej dla danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym oraz powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów danej klasy.

Kwestię wyboru podręczników także reguluje ustawa o systemie oświaty, zgodnie z którą nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów (art. 22aa ustawy).

Zespół nauczycieli

Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

3) materiałów ćwiczeniowych.

Zespoły te mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

Zespoły nauczycieli, o których mowa wyżej, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40564 )
Array ( [docId] => 40564 )

Array ( [docId] => 40564 )