Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – wybrane nowości

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 31-10-2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres nowych zadań poradni w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń wynika zamiaru uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnienia możliwości dostosowania form wychowania przedszkolnego i form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Ustawodawca uzasadnia zmiany także potrzebą usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii, podniesienia ich merytorycznej jakości oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie.

Modyfikacja właściwości zespołu orzekającego

W przypadku dzieci i młodzieży będących wychowankami ośrodków i placówek, tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zrezygnowano możliwości wydania orzeczenia zarówno przez zespół orzekający działający w poradni, na terenie której znajdują się wymienione placówki, jak i zespół właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka. Obecnie tylko poradnia, w rejonie której działa ośrodek lub placówka, która na co dzień współpracuje z ośrodkiem lub placówką – wydaje orzeczenie lub opinię, ponieważ może pozyskać informacje dotyczące funkcjonowania ucznia, dysponuje wiedzą na temat warunków, jakie ośrodek lub placówka zapewnia wychowankom i może wesprzeć ośrodek lub placówkę w realizacji zaleceń zawartych w wydanym orzeczeniu lub opinii.

Wniosek o orzeczenie także w formie elektronicznej

 

Nowe przepisy sankcjonują prawo pełnoletnich uczniów do składania wniosków o wydanie orzeczenia. Ponadto wprowadzają możliwość złożenia wniosku zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, wymagane do rozpatrzenia sprawy, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano również treść wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii.

Krótsze terminy dla niektórych orzeczeń

Skrócono okres wydawania:

  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.

Od 1 września 2017 r. orzeczenia te wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji niezbędnej dla właściwego rozpatrzenia sprawy.

Nowe wzory, treść orzeczeń i opinii

W nowych przepisach określono wzory orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o braku potrzeby i odmowie uchylenia danego orzeczenia. Wprowadzane zmiany mają na celu uszczegółowienie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, co docelowo ma mieć wpływ na właściwą, dostosowaną do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych konkretnego dziecka realizację zadań przedszkola, szkoły, ośrodka czy placówki w związku z zapewnieniem mu adekwatnego wsparcia.

Nowe okresy obowiązywania orzeczeń

Od 1 września 2017 r. zmianie uległy okresy, na jakie wydawane są niektóre orzeczenia. Aktualnie:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego,
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny (dotąd nie krótszy niż 30 dni),
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane jest na okres do 5 lat szkolnych (dotychczas do 5 lat kalendarzowych),
  • w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy wskazać okres, w jakim zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40727 )
Array ( [docId] => 40727 )