Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – wybrane nowości

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 31-10-2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres nowych zadań poradni w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń wynika zamiaru uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnienia możliwości dostosowania form wychowania przedszkolnego i form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Ustawodawca uzasadnia zmiany także potrzebą usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii, podniesienia ich merytorycznej jakości oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie.

Modyfikacja właściwości zespołu orzekającego

W przypadku dzieci i młodzieży będących wychowankami ośrodków i placówek, tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zrezygnowano możliwości wydania orzeczenia zarówno przez zespół orzekający działający w poradni, na terenie której znajdują się wymienione placówki, jak i zespół właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka. Obecnie tylko poradnia, w rejonie której działa ośrodek lub placówka, która na co dzień współpracuje z ośrodkiem lub placówką – wydaje orzeczenie lub opinię, ponieważ może pozyskać informacje dotyczące funkcjonowania ucznia, dysponuje wiedzą na temat warunków, jakie ośrodek lub placówka zapewnia wychowankom i może wesprzeć ośrodek lub placówkę w realizacji zaleceń zawartych w wydanym orzeczeniu lub opinii.

Wniosek o orzeczenie także w formie elektronicznej

Nowe przepisy sankcjonują prawo pełnoletnich uczniów do składania wniosków o wydanie orzeczenia. Ponadto wprowadzają możliwość złożenia wniosku zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, wymagane do rozpatrzenia sprawy, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano również treść wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii.

Krótsze terminy dla niektórych orzeczeń

Skrócono okres wydawania:

 • orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.

Od 1 września 2017 r. orzeczenia te wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji niezbędnej dla właściwego rozpatrzenia sprawy.

Nowe wzory, treść orzeczeń i opinii

W nowych przepisach określono wzory orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o braku potrzeby i odmowie uchylenia danego orzeczenia. Wprowadzane zmiany mają na celu uszczegółowienie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, co docelowo ma mieć wpływ na właściwą, dostosowaną do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych konkretnego dziecka realizację zadań przedszkola, szkoły, ośrodka czy placówki w związku z zapewnieniem mu adekwatnego wsparcia.

Nowe okresy obowiązywania orzeczeń

Od 1 września 2017 r. zmianie uległy okresy, na jakie wydawane są niektóre orzeczenia. Aktualnie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny (dotąd nie krótszy niż 30 dni),
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane jest na okres do 5 lat szkolnych (dotychczas do 5 lat kalendarzowych),
 • w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy wskazać okres, w jakim zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40727 )
Array ( [docId] => 40727 )

Array ( [docId] => 40727 )