Zajęcia specjalistyczne w przedszkolu – czy nadal w ramach podstawy programowej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 12-09-2017 r.

Rezygnacja ze wskazania proporcji zagospodarowania czasu na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wywołała wątpliwości – przepisy nie precyzują bowiem, kiedy należy prowadzić zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dowiedz się, czy od 1 września nadal mogą odbywać się w trakcie 5 godzin bezpłatnych zajęć, czy powinny być organizowane po lub przed godzinami realizacji podstawy?

Zgodnie z przepisami określającymi sposób realizacji podstawy programowej w przedszkolu obowiązującymi od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r., w ramach czasu przeznaczonego na jej realizację możliwe było organizowanie dla dzieci zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wynikało to wprost z zaleceń dotyczących proporcjonalnego zagospodarowania czasu przeznaczonego na realizację podstawy. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielano w ramach 2/5 czasu przeznaczanego na zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci. Nowa podstawa programowa obowiązująca od 1 września 2017 r. nie zawiera już takich zaleceń, jednak nie wskazano w niej także, że realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej miałaby odbywać w dodatkowym czasie.

ZAPAMIĘTAJ!

Aktualnie nie ma rozstrzygnięć dotyczących czasu realizacji zajęć specjalistycznych. Od 1 września 2017 r. nie obowiązuje żaden przepis, który regulowałby czas realizacji podstawy programowej, co oznacza, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana dziecku w czasie jego pobytu w przedszkolu, zapewnianym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.

Przepisy określają jedynie czas realizacji podstawy

 

Dotąd czas przeznaczony na realizację podstawy programowej (nie mniej niż 5 godzin dziennie) regulowały przepisy rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola. Rozporządzenie to w zakresie ramowych statutów przedszkoli publicznych utraciło moc 1 września 2017 r. na podstawie art. 368 pkt 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W zakresie organizacji przedszkola obowiązuje obecnie rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli, które nie reguluje wymiaru czasu realizacji podstawy programowej. Czas jej realizacji wynika jednak z przepisów rangi ustawowej, ponieważ zgodnie z art. 13 ustawy Prawo oświatowe obowiązuje przepis mówiący, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

W czasie zapewnianym przez organ prowadzący, a szerzej również – w czasie pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanym przez rodziców – powinny być zrealizowane wszystkie działania na jego rzecz. Potwierdza to sposób opisu zadań przedszkola i warunków realizacji podstawy programowej określone w przedmiotowym rozporządzeniu, które nie reguluje odrębnie zasad organizacji zajęć specjalistycznych.

Zasady organizacji pomocy dzieciom określa statut

Organizacja określonych zajęć powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego dziecka oraz oczekiwań rodziców. Z pewnością będzie również uzależniona od organizacji pracy przedszkola określonej przez dyrektora w ramowym rozkładzie dnia. Ponadto zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być określone w statucie przedszkola.

ZASTOSUJ!

Od 1 września 2017 r. organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40640 )
Array ( [docId] => 40640 )