Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Data: 08-11-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Określa ono m.in. tryb wyznaczania składu kolegium, w tym warunki, jakie musi spełniać kandydat. Dowiedz się, w jaki sposób będzie funkcjonowało kolegium i kto może zostać arbitrem.

W jaki sposób będzie działać kolegium

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, które:

  • zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami,
  • umieszcza na platformie internetowej indywidualne oceny zasadności złożonego odwołania w odniesieniu do każdego wskazanego w odwołaniu zadania egzaminacyjnego,
  • podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu oraz sporządza uzasadnienie, uwzględniając indywidualne oceny arbitrów,
  • może wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania.

Arbitrzy wyznaczeni w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podpisują rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

Kto może zostać arbitrem

Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów do wniosku, który stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia, dołącza:

1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki,

b) wpis do ewidencji egzaminatorów,

2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

3) rekomendację,

4) oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5) oświadczenie kandydata, że:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,

e) oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,

f) oświadczenie kandydata, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej.

Jakie stawki wynagrodzenia dla arbitrów

Stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zostały one określone na poziomie od 75 do 125 zł.

Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39705 )
Array ( [docId] => 39705 )

Array ( [docId] => 39705 )