Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Data: 08-11-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Określa ono m.in. tryb wyznaczania składu kolegium, w tym warunki, jakie musi spełniać kandydat. Dowiedz się, w jaki sposób będzie funkcjonowało kolegium i kto może zostać arbitrem.

W jaki sposób będzie działać kolegium

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, które:

 • zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami,
 • umieszcza na platformie internetowej indywidualne oceny zasadności złożonego odwołania w odniesieniu do każdego wskazanego w odwołaniu zadania egzaminacyjnego,
 • podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu oraz sporządza uzasadnienie, uwzględniając indywidualne oceny arbitrów,
 • może wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania.

Arbitrzy wyznaczeni w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podpisują rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

Kto może zostać arbitrem

Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów do wniosku, który stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia, dołącza:

1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki,

b) wpis do ewidencji egzaminatorów,

2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

3) rekomendację,

4) oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5) oświadczenie kandydata, że:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,

e) oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,

f) oświadczenie kandydata, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej.

Jakie stawki wynagrodzenia dla arbitrów

Stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zostały one określone na poziomie od 75 do 125 zł.

Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39705 )
Array ( [docId] => 39705 )

Array ( [docId] => 39705 )