Zmiany w zasadach organizacji szkolenia sportowego

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 08-08-2017 r.

W związku z reformą oświaty uregulowano szkolenie sportowe z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty. Nowością jest możliwość otwierania oddziałów mistrzostwa sportowego przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Szkoły ogólnodostępne mogą otwierać oddziały mistrzostwa sportowego

Od 1 września 2017 r. mogą funkcjonować w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – oddziały mistrzostwa sportowego. Dotychczas przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidywały takiej możliwości. W systemie mogły funkcjonować jedynie szkoły mistrzostwa sportowego.

Chcąc utworzyć oddział mistrzostwa sportowego w szkole ogólnodostępnej należy pamiętać następujących zasadach:

  • oddział mistrzostwa sportowego może powstać w szkołach dla dzieci i młodzież y podstawowych i szkołach ponadpodstawowych - w oddziale mistrzostwa sportowego jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach (ważny jest wybór na etapie planowania), w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla uczniów o zbliżonym poziomie sportowym,
  • warunkiem utworzenia oddziału mistrzostwa sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego, szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych,
  • szkolenie sportowe w oddziale mistrzostwa sportowego jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programu szkolenia sportowego opracowanego dla konkretnego sportu przez polski związek sportowy i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
  • należy zaplanować jeden z dwóch etapów szkolenia sportowego:
    • ukierunkowany - realizowany we wszystkich klasach i typach szkół mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;
    • specjalistyczny - realizowany we wszystkich typach szkół,
  • utworzenie oddziału sportowego wymaga zgody organu prowadzącego,

Zobowiązanie uczniów do udziału w zawodach i konkursach sportowych

Określono również obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym. Młodzież uzdolniona sportowo podnosi swój poziom sportowy biorąc udział m. in. w zawodach i konkursach sportowych. Nie oznacza to jednak uczniowie muszą obowiązkowo być zawodnikami klubów sportowych i brać udział w zawodach sportowych w swoich klubach. Mogą natomiast brać udział w innym współzawodnictwie sportowym jako klasa sportowa, np. w turniejach piłki nożnej (w przypadku klasy o profilu: piłka nożna) o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.

Obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego

Istotną zmianą, w stosunku do dotychczasowych przepisów, jest wskazanie, że szkolenie sportowe jest prowadzone na podstawie programów szkolenia opracowanych dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra sportu. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały wymogu, aby programy szkolenia realizowane w szkołach i oddziałach były opracowywane przez polskie związki sportowe. Nie było również wymogu zatwierdzania ich przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Szkoła może, nie musi organizować obozy sportowe

Bardzo ważnym elementem kształcenia sportowego jest możliwość organizacji specjalnych obozów szkoleniowych, na których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności. Nowe przepisy doprecyzowały cel obozów szkoleniowych organizowanych w ramach programu szkolenia dla uczniów (dotychczas nie był on wyartykułowany). Obozy szkoleniowe organizuje się w celu doskonalenia umiejętności sportowych i podniesienia poziomu wytrenowania uczniów.

Współpraca z określonymi podmiotami przy szkoleniu sportowym - obowiązkowa

Określono obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia (polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi lub stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej). Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Przerwanie szkolenia sportowego na podstawie tylko jednej opinii

Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego. Obecnie, aby przerwać szkolenie sportowe wymagane są dwie opinie: trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz opinii lekarza.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40591 )
Array ( [docId] => 40591 )

Array ( [docId] => 40591 )