Będą zmiany w Kodeksie pracy – większa ochrona pracowników

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marta Wysocka
Data: 29-08-2017 r.

Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma zagwarantować pracownikom szerszą ochronę przed nadużyciami ze strony pracodawców. Nowela przewiduje również rozszerzenie katalogu osób podlegających szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jak mogą zmienić się regulacje prawa pracy.

Prezydencka inicjatywa ma przyczynić się do ułatwienia pracownikom realizacji niektórych ich uprawnień. Chodzi przede wszystkim o wyjście naprzeciw oczekiwaniom zatrudnionych znajdujących się w sytuacji niedostatecznej ochrony, braku odpowiednich regulacji, jak również względem których określone przepisy bywają nadużywane.

W odniesieniu do pracowników przedszkoli – zarówno nauczycieli, jak i osób zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych - istotne znaczenie ma sześć proponowanych zmian.

Zmiana 1. Szerszy katalog osób szczególnie chronionych…

Propozycją budzącą najwięcej kontrowersji jest objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników będących innymi członkami najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z takich urlopów. Zmiana spowoduje, że sytuacja pracownika-innego członka rodziny korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego będzie równa z sytuacją pracownika-ojca wychowującego dziecko.

Zmiana 2. Otwarty katalog przesłanek dyskryminacji

Przyjęcie przez Sejm ustawy zmieniającej Kodeks pracy umożliwi, w razie stosowania przez pracodawcę mobbingu, dochodzenie od niego odszkodowania, również wtedy gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale w następstwie skierowanych względem niego działań mobbingowych, poniósł konkretną szkodę. Ta zmiana ma wyeliminować nadużycia występujące na tle obecnego brzmienia art. 943 §4, który de facto nie zapewnia ochrony pracownikom.

Zmiana 4. Dłuższy termin na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Proponowane jest wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Termin 7-dniowy uznany został za zbyt krótki w stosunku tego, jak duże znaczenie ma dla pracownika poprawnie wypełnione świadectwo pracy.

Zmiana 5. Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy

Projekt zakłada także zaostrzenie przepisów kodeksowych dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy. Obecnie pracodawca, który nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł – nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje, że karze tej podlega pracodawca, który nie wydaje świadectwa pracy w terminie. Zmiana ta, podobnie jak omawiana wcześniej, ma zdyscyplinować pracodawcę, przez zaniechanie którego pracownik nieposiadający świadectwa pracy narażony jest na istotne pokrzywdzenie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40615 )
Array ( [docId] => 40615 )

Array ( [docId] => 40615 )