Jeśli nie stan nieczynny i wypowiedzenie, to może ograniczenie zatrudnienia?

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 03-04-2017 r.

Nie każdy nauczyciel gimnazjum musi zostać przeniesiony w stan nieczynny bądź otrzymać wypowiedzenie stosunku pracy. Aby utrzymać zatrudnienie nauczyciela do końca procesu wygaszania gimnazjum bądź umożliwić mu kontynuację zatrudnienia w szkole, w którą gimnazjum zostanie przekształcone lub włączone, dyrektor może zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia.

Dyrektor może od razu przenieść nauczyciela w stan nieczynny… 

Konsekwencją wygaszania kształcenia w gimnazjum jest ryzyko powstania nadwyżek kadrowych na stanowiskach pedagogicznych. W związku z tym dyrektor wyposażony został w narzędzie pozwalające rozwiązać takie problemy, a mianowicie umożliwiono mu przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny bez wniosku nauczyciela, a w razie, gdy nauczyciel gimnazjum nie wyrazi na to zgody – wręczenie nauczycielowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy. Istnieją jednak pewne rozwiązania, które mogą pozwolić na rozwiązanie problemu nadwyżek kadrowych bez konieczności pozbawiania nauczyciela zatrudnienia. Niektóre z nich wymagają podjęcia decyzji przez samego dyrektora gimnazjum, zaś inne dyrektor może zasugerować organowi prowadzącego bądź dyrektorowi innej szkoły. Co istotne, każde z tych rozwiązań ma charakter opcjonalny i fakultatywny. W tym artykule skoncentrujmy się na możliwości ograniczenia zatrudnienia nauczyciela. W kolejnym numerze omówimy zaś inne rozwiązania, takie jak przeniesienie służbowe, czy uzupełnienie etatu. 

…ale może też zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia

 

Każdemu dyrektorowi instytucja ograniczenia zatrudnienia jest zapewne znana, dlatego już na początku warto podkreślić, że nowa ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje w tym zakresie dość istotną nowość. Otóż w dotychczasowym stanie prawnym ograniczenie zatrudnienia było dopuszczalne tylko w stosunku do nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, zaś proponowana redukcja wymiaru zajęć mogła nastąpić do połowy obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Już przed rokiem szkolnym 2017/2018 dyrektor gimnazjum będzie mógł ograniczyć zatrudnienie również nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć i to do wymiaru niższego niż połowa pensum, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne gimnazjum. W praktyce oznacza to, że ograniczyć zatrudnienie będzie można również nauczycielom kontraktowym, bowiem tylko tacy nauczyciele w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Nowa regulacja obowiązuje już od 26 stycznia 2017 r.

Przykład:

Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony w gimnazjum w pełnym wymiarze zajęć na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W dniu 6 maja 2017 r. dyrektor gimnazjum wręczył mu wypowiedzenie warunków pracy i płacy. W oświadczeniu o wypowiedzeniu dyrektor powołał się na art. 42 Kodeksu pracy. Zamieścił również pouczenie, że w przypadku odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków umowa o pracę nauczyciela rozwiąże się z mocy prawa z dniem 31 sierpnia 2017 r. Nauczyciel odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy? Kto ma rację w sporze?
Racja stoi po stronie nauczyciela. Przed rokiem szkolnym w gimnazjum będą obowiązywać przepisy przejściowe, na mocy których ograniczenie zatrudnienia będzie stosowane także wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Z treści oświadczenia złożonego nauczycielowi wynika bez wątpienia, iż dyrektor dokonał wypowiedzenia warunków pracy i płacy, czyli tzw. wypowiedzenie zmieniającego (wskazuje na to pouczenie o automatycznym rozwiązaniu stosunku pracy). Tymczasem w opisywanym przypadku redukcja wymiaru zajęć mogła nastąpić tylko w drodze ograniczenia zatrudnienia, ewentualnie porozumienia zmieniającego. Sprawę przed sądem pracy wygra zapewne nauczyciel.

Warto zauważyć, że przepisy przejściowe w zakresie ograniczenia zatrudnienia nie będą mogły być stosowane w zespołach szkół, w skład których wchodzi gimnazjum – do momentu przekształcenia takiego zespołu w samodzielną szkołę, która dotychczas wraz z gimnazjum tworzyła zespół. W zespole należy więc stosować ograniczenie zatrudnienia na ogólnych zasadach.

Przykład:

Dyrektor zespołu szkół składającego się z gimnazjum i szkoły podstawowej w dniu 5 maja 2017 r. wręczył propozycję ograniczenia zatrudnienia:

  • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć – do wymiaru 15/18,
  • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania – do wymiaru 7/18

Czy propozycje są legalne?
Nie. Podstawą prawną ograniczenia zatrudnienia w zespole szkół będzie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Oznacza to, że ograniczyć zatrudnienie można wyłącznie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania – do wymiaru nie niższego niż połowa pensum. W pierwszym przypadku dyrektor winien wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie warunków pracy i płacy, a w drugim zmodyfikować propozycję i zaproponować ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pensum. Oczywiście w każdym przypadku z nauczycielem można też podpisać porozumienie zmieniające, ale wymaga to jego zgody.

Kiedy warto skorzystać z ograniczenia zatrudnienia

Wręczenie nauczycielowi propozycji ograniczenia zatrudnienia będzie szczególnie przydatne w sytuacji, gdy istnieje możliwość dalszego zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, ale już nie w pełnym wymiarze zajęć. Przenosząc takiego nauczyciela od razu w stan nieczynny albo wypowiadając mu stosunek pracy dyrektor musiałby przydzielić pozostałe po nauczycielu godziny innemu nauczycielowi. Natomiast ograniczając zatrudnienie dyrektor pozwoliłby nauczycielowi np. dokończyć proces edukacji z klasą, którą nauczyciel prowadził od początku albo też nabyć prawo do świadczenia kompensacyjnego bądź nagrody jubileuszowej.

Przykład:

Nauczyciel gimnazjum jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. W ramach zatrudnienia realizuje 9 godzin w oddziale klas III i 9 godzin w oddziale klas II, będąc przy tym wychowawcą jednej z klas II). Aby nauczyciel mógł dokończyć nauczanie klas II i wychowawstwo w jednej z tych klas, dyrektor może (choć nie musi) wręczyć mu propozycję ograniczenia zatrudnienia do wymiaru 9/18.

Niemniej jednak warto mieć na względzie, że złożenie nauczycielowi propozycji ograniczenia zatrudnienia jest rozwiązaniem fakultatywnym, co oznacza, że dyrektor gimnazjum, jeżeli nie ma możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, może od razu poinformować go o przeniesieniu w stan nieczynny.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40190 )
Array ( [docId] => 40190 )