Jeśli ubiegasz się o przedłużenie kadencji dyrektora, pamiętaj o aktualizacji oceny pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 24-02-2017 r.

W związku z reformą oświaty znacznie ograniczono możliwość przedłużenia kadencji dyrektora. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019 r. i nie we wszystkich szkołach. Warunkiem dopuszczalności przedłużenia będzie posiadanie aktualnej oceny pracy. Dyrektorzy, którzy nie uzyskali tej oceny w ciągu ostatnich 5 lat, muszą podjąć niezwłocznie działania w celu jej otrzymania. Warto pamiętać, że przepisy dotyczące oceny pracy dyrektora szkoły uległy w ostatnim czasie nowelizacji.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora tylko do 31 sierpnia 2019 r. 

Nowa ustawa Prawo oświatowe wyklucza możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne będzie więc ogłoszenie konkursu. Na podstawie przepisów przejściowych przedłużenie będzie możliwe tylko do 31 sierpnia 2019 r. i w ściśle określonych przypadkach – jeżeli kadencja dyrektora zakończyłaby się przed tą datą. Mianowicie będzie to możliwe w wygaszanym gimnazjum i ewentualnie w innych szkołach, które zostały przekształcone albo do których włączone zostało gimnazjum - zgodnie z nowymi przepisami.

Konieczność aktualizacji oceny pracy

Dotychczas przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także uzgodnienia z kuratorem oświaty. Obowiązek ten został zniesiony 26 stycznia 2017 r., co oznacza, że organ prowadzący, przedłużając powierzenie stanowiska dyrektora w przypadkach określonych w tabeli, nie musi przeprowadzać żadnych konsultacji. Nadal jednak obowiązują przepisy określające wymogi, które musi spełnić kandydat na dyrektora, także ten, którego powierzenie ma być przedłużenie. Jednym z tych wymogów jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy bądź pozytywnej oceny dorobku zawodowego w ostatnim roku. Choć z uwagi na niejasne brzmienie przepisów może budzić wątpliwości, to jednak wymóg ten powinien być spełniony nie tylko w przypadku osoby przystępującej do konkursu na stanowisko dyrektora, ale i ubiegającej się o przedłużenie powierzenia stanowiska. Wymóg ten nie dotyczy jedynie samego etapu ubiegania się o stanowisko kierownicze w drodze konkursu, ale całego okresu zajmowania tego stanowiska. Świadczy o tym chociażby tytuł rozporządzenia MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 

Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły, w stosunku do którego ma zastosowanie procedura określona w art. 36a ust. 14, powinien spełniać łącznie wszystkie wymogi określone przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (…) Powyższy akt prawny reguluje bowiem m.in. warunki i formy niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, które powinny znaleźć zastosowanie niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do powierzenia funkcji dyrektora. 

Bez spełnienia tego warunku przedłużenie kadencji nie będzie możliwe. Uniemożliwi to zarówno ocena negatywna (która stanowi podstawę odwołania ze stanowiska kierowniczego), jak i brak jakiejkolwiek oceny w tym okresie. Dyrektor, który liczy na przedłużenie kadencji, a przez ostatnie 5 lat nie miał oceny pracy, powinien podjąć odpowiednie działania w celu uzyskania tej oceny. Termin 5-letni liczy się od przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. Jeżeli zatem dyrektor miał ustaloną co najmniej dobrą ocenę pracy nie wcześniej niż 1 września 2012 r., wówczas nie musi ubiegać się o ponowne ocenianie.Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) – art. 6, art. 6a.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40068 )
Array ( [docId] => 40068 )