Nauczyciel może chorować rok bez obawy o utratę pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-06-2013 r.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może chorować bez obawy o utratę pracy przez rok. W tym czasie dyrektor nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu nieobecności w pracy. W gorszej sytuacji są natomiast nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela (art. 27 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W odróżnieniu od pracowników objętych przepisami Kodeksu pracy dopuszczalny okres nieobecności w pracy z powodu choroby nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest oderwany od okresów zasiłkowych. Oznacza to, że mimo wyczerpania okresu zasiłkowego dyrektor nie nabywa możliwości rozwiązania umowy z nauczycielem bez wypowiedzenia.

Nauczyciel mianowany ma 182 dni ochrony + dodatkowe 12 miesięcy

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Do 182 dni choroby wlicza się także przerwy w pracy szkoły, w których zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia. Jeżeli więc nauczyciel nawet przerwie zwolnienie lekarskie np. na czas Świąt Bożego Narodzenia, to okres tej przerwy wliczany jest do 182 dni dopuszczalnej nieobecności w pracy.


Dariusz Dwojewski
, doradca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30488 )
Array ( [docId] => 30488 )

Array ( [docId] => 30488 )