Pracownik informuje dyrektora o zmianie danych osobowych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 15-09-2015 r.

Jeśli pracownik w czasie trwania zatrudnienia zmienił nazwisko, wystarczy jego pisemne oświadczenie. Przy czym dyrektor, w razie wątpliwości, ma prawo żądać udokumentowania danych w nim zawartych np. przedstawienia aktu stanu cywilnego czy dowodu osobistego.

W trakcie trwania stosunku pracy zdarza się, że podane uprzednio dane osobowe pracownika ulegną zmianie. Dotyczy to m.in. nazwiska, które może zmienić się w konsekwencji zmiany stanu cywilnego czy też w związku ze zmianą personaliów w trybie decyzji administracyjnej. Przepisy prawa pracy nie przewidują wprost obowiązku poinformowania pracodawcy o zaistniałych zmianach, jednak podanie tych informacji jest niezbędne m.in. dla wywiązania się przez dyrektora z obowiązku zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, przy czym o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach (a więc także o zmianie nazwiska ubezpieczonego) płatnik składek zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

Dla uwzględnienia przez dyrektora zaistniałej zmiany danych osobowych pracownika wystarczające jest złożenie przez tegoż pracownika oświadczenia. Tak jak w przypadku podawania danych osobowych po raz pierwszy przy nawiązaniu stosunku pracy, tak przy zmianie danych pracownik nie musi przedkładać wraz z oświadczeniem żadnych dokumentów, chyba że udokumentowania zmiany nazwiska zażąda sam dyrektor. W praktyce dyrektor nie musi więc dochodzić przyczyn, jakie spowodowały zmianę nazwiska pracownika. Nie jest bowiem jego obowiązkiem przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego pracownika, tudzież decyzji o zmianie nazwiska w aktach osobowych.

W przedszkolach niepublicznych

Opisane zasady dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37771 )
Array ( [docId] => 37771 )

Array ( [docId] => 37771 )