Prawa i obowiązki dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Obowiązki dyrektora szkoły, który nie jest nauczycielem nie różnią się od obowiązków dyrektorów posiadających uprawnienia pedagogiczne. Stosuje się jednak odmienne zasady zatrudnienia – zamiast Karty Nauczyciela obowiązują: ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy oraz akty wykonawcze.

Organ prowadzący szkołę może powierzyć funkcję dyrektora placówki osobie niebędącej nauczycielem, jeżeli spełnia ona szczegółowe wymagania konkursowe. Dyrektor szkoły, który nie jest nauczycielem wykonuje większość obowiązków spoczywających na dyrektorze posiadającym przygotowanie pedagogiczne. Wynika to z faktu, że podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest kierowanie placówką – zarządzanie sprawami kadrowymi, administracyjnymi i finansowymi oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Zasady wynagrodzenia dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem

Dyrektorów niepedagogicznych nie dotyczą zapisy Karty Nauczyciela. W związku z tym korzystają oni z urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy. Stosuje się wobec nich także inne zasady wynagradzania. Pracodawca zatrudniający dyrektora szkoły powinien zamieścić w regulaminie wynagradzania informacje o:

  • wymaganiach kwalifikacyjnych,
  • szczegółowych warunkach wynagradzania,
  • maksymalnym poziomie wynagrodzenia zasadniczego,
  • warunkach przyznawania i sposobach wypłacania premii,
  • warunkach przyznawania i sposobach wpłacania dodatków.

Ustawa o pracownikach samorządowych określa także wynagrodzenie dyrektora szkoły, którego nie obowiązują regulacje Karty Nauczyciela: nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Realizowanie obowiązków dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem

Kompetencje i obowiązki dyrektora szkoły nieposiadającego uprawnień pedagogicznych w większości się pokrywają. Podstawową różnicą między dyrektorem-nauczycielem, a pracownikiem samorządowym jest fakt, że tylko nauczyciel może prowadzić nadzór pedagogiczny.

W placówce, którą zarządza osoba niebędąca nauczycielem odbywa się jednak ewaluacja wewnętrzna, której prowadzenie wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły. W rzeczywistości czynności te odpowiadają nadzorowi, ponieważ muszą zakładać kontrolę prawną oraz prowadzić do wspierania nauczycieli w wykonywaniu ich obowiązków. Działania wpisują się w obowiązki dyrektora szkoły, natomiast w omawianym przypadku wynikają z obowiązków kierownika organizacji.

Ponadto, dyrektor szkoły niebędący nauczycielem, nie może samodzielnie dokonać oceny pracy nauczyciela, mimo że działania te wpisują się w obowiązki dyrektora szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – wówczas oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje w porozumieniu z nauczycielem, który zajmuje inne stanowisko kierownicze i sprawuje w tej szkole nadzór pedagogiczny. W przypadku oceny pracy nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły musi porozumieć się z organem sprawującym nadzór nad szkołą.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30423 )
Array ( [docId] => 30423 )