Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Jacek Miklasiński
Data: 27-04-2020 r.

Od 1 września 2019 zostały wprowadzone zmiany dotyczące awansu nauczycieli. Egzamin na nauczyciela kontraktowego zastąpi rozmowa. Jaka jest różnica faktyczna różnica między rozmowa a egzaminem? Jak będzie wyglądał ten proces?

Odpowiedź 

 

W zależności o rodzaju powołanej komisji nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej - § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)

Uzasadnienie

W myśl przepisów przywołanych przywołanego rozporządzenia (§ 12 ust. 1) komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel:

  • prezentuje dorobek zawodowy;

  • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

    • zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

    • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

  • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

W praktyce rozmowa, o której mowa wyżej może niewiele się różnić od egzaminu, bowiem w jej trakcie członkowie komisji mają prawo do zadawania nauczycielowi pytań. Można jednak przyjąć, że egzamin ma bardziej sformalizowany charakter i kończy się zaświadczeniem o zdaniu egzaminu. Rozmowa kończy się natomiast zaświadczeniem komisji kwalifikacyjnej o akceptacji lub jej braku. Istotne jest natomiast to, by nauczyciel wykazał, że spełnił kryteria i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zapamiętaj!

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

Jacek Miklasiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41156 )
Array ( [docId] => 41156 )