Zobacz, jak sporządzać i wydawać świadectwa pracy w okresie reformy oświaty

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 08-08-2017 r.

Z uwagi na intensywny ruch służbowy podyktowany głównie wygaszaniem gimnazjum koniec sierpnia będzie wiązał się z koniecznością wydania świadectw pracy większej liczbie nauczycieli i pracowników. Dlatego warto mieć na względzie, że od stycznia obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy, które znajdą zastosowanie zarówno do nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach. Zmodyfikowano również treści, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy, jak i sam formularz świadectwa. Zobacz, jakie informacje mogą okazać się przydatne przy sporządzaniu i wydawaniu świadectw pracy w okresie reformy.

Przedłużenie terminu na wydanie świadectwa tylko z przyczyn obiektywnych

Nowość pojawia się w kwestii przesyłania świadectwa pracy osobie nieobecnej. W razie braku możliwości wręczenia świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręczyć je w inny sposób. W nowym stanie prawnym wskazano, że takie przedłużenie terminu na przekazanie świadectwa pracy może mieć miejsce tylko z przyczyn obiektywnych.

Jeśli więc takie przyczyny nie wystąpią, wówczas dyrektor musi wydać świadectwo pracy w dniu ustania zatrudnienia nauczyciela lub pracownika.

Świadectwo pracy nie musi być wydane po każdym zakończonym zatrudnieniu

Do tej pory po ustaniu stosunku pracy nawiązanego nieterminowo dyrektor miał bezwarunkowy obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia. Według nowego stanu prawnego dyrektor nie musi natychmiast wydawać świadectwa pracy nauczycielowi i pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, jeżeli zamierza go ponownie zatrudnić w ciągu 7 dni od dnia zakończenia dotychczasowego zatrudnienia.

Nauczyciel wygaszanego gimnazjum otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy, gdyż nie wyraził zgody na przeniesienie w stan nieczynny. W związku z tym jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2017 r. W takim przypadku dyrektor nie musi wydawać nauczycielowi świadectwa pracy. Świadectwo zostanie wydane dopiero po ustaniu zatrudnienia z dniem 31 sierpnia 2019 r., ale za to będzie obejmowało wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia, nieobjęte poprzednimi świadectwami.

Dotyczy to również przypadku, gdy dyrektor zamierza ponownie zatrudnić nauczyciela lub pracownika na czas określony, w tym na zastępstwo.

Czy regulacja ta ma zastosowanie w przypadku transformacji szkoły? Należy uznać, że tak. W wyniku transformacji nadal istnieje ten sam zakład pracy, choć został poddany zmianom organizacyjnym.

Wyjątkiem jest przypadek włączenia gimnazjum do szkoły innego typu. W takiej sytuacji nowym pracodawcą nauczyciela staje się szkoła, do której zostanie włączone gimnazjum. Bezpiecznym rozwiązaniem jest więc wydanie świadectwa pracy w dniu rozwiązania stosunku pracy, tym bardziej, że dyrektor gimnazjum nie może rozważać zatrudnienia nauczyciela już w szkole podstawowej, ponieważ swą funkcję będzie pełnić do dnia poprzedzającego przekształcenie.

Świadectwo pracy na wniosek zainteresowanego

Jeżeli jednak nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny złoży wniosek o wydanie świadectwa po zakończonym danym okresie zatrudnienia, wówczas dyrektor powinien wydać świadectwo w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, niezależnie od zamiaru ponownego zatrudnienia. Żądanie takie pracownik może złożyć w każdym czasie. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ale też elektronicznej, która nie wymaga nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Tak, jak w przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wystarczająca będzie więc wiadomość e-mail wysłana przez nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego, z której można wywnioskować, kto jest jej nadawcą. Ustawodawca ewidentnie stawia tu na odformalizowanie całej procedury.

Nowy formularz świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

Warto zwrócić też uwagę na nowe treści w świadectwie pracy, które muszą być zawarte w każdym świadectwie wydanym od 1 stycznia 2017 r. W związku z tym należy też stosować nowy formularz świadectwa pracy. Nieprawidłowe wypełnienie świadectwa pracy może rodzić konieczność jego sprostowania, a w skrajnych przypadkach uprawnia pracownika do ubiegania się o odszkodowanie od szkoły.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40590 )
Array ( [docId] => 40590 )