Wzór wniosku o udzielenie ulgi dot. zaległości podatkowej

Data: 17-02-2013 r.

Podatnicy którzy starają się o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinni złożyć do organu podatkowego wniosek w którym wskażą której ulgi on dotyczy. Nie trzeba się w nim jednak ograniczać się do jednego rodzaju ulgi.

Podatnik ubiegający się o konkretny rodzaj ulgi podatkowej we wniosku o jej przyznanie może od razu złożyć żądanie alternatywne, wnioskując zamiennie o różne rodzaje ulg (np. o rozłożenie na raty zaległości, na wypadek gdyby wniosek o umorzenie zaległości nie został uwzględniony).

Takie postępowanie zwiększa szanse na uzyskanie mniej korzystnej ulgi (np. rozłożenia zaległości na raty), jeżeli organ podatkowy uzna, że nie zasługujesz na ulgę bardziej dla Ciebie korzystną (np. na umorzenie podatku). Niżej prezentujemy, jak może wyglądać taki wniosek.

Wzór wniosku o ulgę w zaległości podatkowej

Dębica, 30 listopada 2012 r.

Omega sp. z o.o.

ul. Cmentarna 1

39-200 Dębica

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w Dębicy

Wnioskodawca: Omega spółka z o.o.

39-200 Dębica, ul. Cmentarna 1

NIP 123-456-78-90

Wniosek

o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowej

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wnoszę o:

1) odroczenie zapłaty zaległości w podatku od towarów i usług za II i III kwartał 2012 r. w łącznej kwocie 200.000 zł – do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz o umorzenie odsetek za zwłokę od tej zaległości podatkowej,

2) ewentualnie – na wypadek nieuwzględnienia żądania wskazanego w pkt 1 – o rozłożenie zaległości w podatku od towarów i usług za II i III kwartał 2012 r. w łącznej kwocie 200.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę – na 10 równych miesięcznych rat, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2013 r.

Uzasadnienie

Wnioskodawca posiada zaległości w podatku od towarów i usług za II i III kwartał 2012 r. w łącznej kwocie 200.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę.

Zaległość ta powstała z przyczyn niezależnych od podatnika. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji tarcz hamulcowych. W dniu 5 lipca 2012 r. na terenie zakładu produkcyjnego miał miejsce pożar, w wyniku którego spłonął magazyn wraz z surowcami do produkcji. Wartość szkody oszacowano wstępnie na ok. 500.000 zł.

Dowody: protokół szkody z 10 lipca 2012 r.; wstępna kalkulacja szkody z 30 lipca 2012 r.

Pożar nie został zawiniony przez podatnika. Dochodzenie prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Dębicy zostało umorzone z powodu braku znamion przestępstwa – nie stwierdzono działania osób trzecich, ani zaniedbań ze strony podatnika.

Dowód: postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 29 października 2012 r.

Z powodu pożaru działalność produkcyjna zakładu została ograniczona ze względu na brak surowców do produkcji. Wszystkie posiadane zasoby pieniężne (ok. 20.000 zł), zaliczka z polisy ubezpieczeniowej (50.000 zł) oraz bieżące wpływy ze sprzedaży przeznaczane są na odbudowę magazynu oraz odtworzenie zapasów magazynowych. Podatnik wystąpił w tym celu do banku o kredyt, jednak wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Do dziś nie zakończyło także likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dowody: wyciąg z rachunku bankowego (od 1 lipca 2012 r. do 20 października 2012 r.); wniosek kredytowy z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Z powyższych względów podatnik nie był w stanie uregulować podatku VAT za II i III kwartał 2012 r., ponieważ wszystkie posiadane środki pieniężne zostały przeznaczone na zakup surowców, materiałów budowlanych oraz na wypłaty dla pracowników w celu utrzymania produkcji. Podatnik przewiduje odzyskanie pełnej płynności finansowej w pierwszej połowie 2013 r., co uzasadnia wniosek o odroczenie zapłaty zaległości do dnia 30 czerwca 2013 r. z jednoczesnym umorzeniem odsetek od tej zaległości, ewentualnie – w razie nieuwzględnienia tego wniosku – o rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na 10 równych miesięcznych rat płatnych od stycznia 2013 r. Dotychczasowa sytuacja finansowa podatnika oraz opracowana symulacja przychodów uzasadnia twierdzenie, że podatnik wywiąże się z tych zobowiązań. Dotychczas podatnik nie posiadał żadnych zaległości podatkowych, a swe zobowiązania regulował terminowo.

Dowody: sprawozdanie finansowe za 2011 r.; rachunek zysków i strat oraz bilans na dzień 31 października 2012 r.; symulacja przychodów.

Za udzieleniem wnioskowanej ulgi przemawia ważny interes podatnika w postaci konieczności przywrócenia dotychczasowych mocy produkcyjnych zakładu, których utrata nastąpiła w wyniku niezawinionego przez podatnika pożaru. Udzielenie ulgi pozwoliłoby też uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością, do której dojdzie w wyniku wszczęcia ewentualnej egzekucji i zajęcia rachunków bankowych wnioskodawcy.

Pozytywne ustosunkowanie się do wniosku podatnika leży także w interesie publicznym, przejawiającym się w potrzebie ochrony miejsc pracy. Ewentualna upadłość podatnika skutkować będzie bowiem utratą pracy przez ponad 30 zatrudnionych przez niego pracowników.

Dotychczas podatnik nie korzystał z żadnej formy ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, ani z pomocy publicznej.

Powyższe okoliczności w ocenie wnioskodawcy dostatecznie uzasadniają ważny interes podatnika oraz interes publiczny jako przesłanki do udzielenia wnioskowanej ulgi.

Jan Kowalski, Prezes Zarządu

Załączniki: dowody wskazane w uzasadnieniu wniosku

Autor: Mariusz Ziaj, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31125 )
Array ( [docId] => 31125 )