Przedawniony dług u windykatora

Kategoria: Przedsiębiorca
Autor: Michał Gajda
Data: 23-11-2020 r.

Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł poświęcony problemowi wzrastającej liczby dłużników. Artykuł przygotowany został w oparciu  o dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor. Ze zgromadzonych informacji wynika, że na koniec I kwartału 2018 r. liczba zadłużonych Polaków wzrosła do 2 mln 691 tys. 458 osób, a suma ich długów przekroczyła kwotę 65,7 mld zł (gazetaprawna.pl). Jak pokazuje doświadczenie, lwia część tych zobowiązań została lub zostanie przekazana do firm specjalizujących się w windykacji. Wśród nich znajdują się również długi przedawnione.

Czym jest przedawnienie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (KC), wszystkie roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu po upływie określonego terminu. Terminy przedawnienia, zależą od charakteru długu. Najbardziej typowe terminy przedawnienia uregulowane są w KC, jednak należy ich również poszukiwać w innych ustawach. Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów KC w zakresie terminów przedawnienia. Zgodnie z ogólna zasadą, roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 6 lat od chwili, gdy stały się wymagalne (powstał obowiązek ich zapłaty), a w przypadku świadczeń okresowych (np. opłat za telefon) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – po upływie 3 lat. W takich samych terminach przedawniają się również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą sądową (odpowiednio 6 i 3 lata).

Dług przedawniony to dług nadal istniejący!

Niestety zbyt często przedawnienie utożsamiane jest z „anulowaniem” długu. Rzeczywistość jednak jest zgoła odmienna - dług przedawniony wcale nie przestaje istnieć! Wierzyciel nadal może żądać zapłaty przedawnionego długu, a nawet skierować sprawę do firmy windykacyjnej. Wspomniana nowelizacja KC wprowadziła natomiast zakaz dochodzenia przed sądem przedawnionych roszczeń w stosunku do konsumentów. W przypadku, gdy nasz dług jest długiem konsumenckim (nie wynika z naszej działalności gospodarczej lub zawodowej), sąd z urzędu oddali powództwo, jeżeli stwierdzi, że doszło do przedawnienia. Ta zasada znajduje zastosowanie wyłącznie do długów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. W sprawach „niekonsumenckich” nadal wymagana jest aktywność dłużnika i zgłoszenie sądowi zarzutu przedawnienia.

Jak działają firmy windykacyjne w przypadku przedawnionych długów?

Wśród długów skupowanych przez firmy windykacyjne znajdują się również te przedawnione. O ile ustawodawca zamknął windykatorom drogę sądową w przypadku przedawnionych długów, o tyle nadal posiadają oni narzędzia do ich „reaktywowania”. Firmy windykacyjne, prowokują sytuacje, dzięki którym nie dochodzi do przedawnienia długu lub „cofają” jego skutki.

Uznanie długu

Zgodnie z przepisami KC, bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu w ściśle określonych przypadkach. Do takich przypadków należy m.in. dokonanie czynności przed sądem (np. złożenie pozwu w czasie, kiedy termin przedawnienia jeszcze nie upłynął), albo uznanie długu przez dłużnika. Ten ostatni przypadek jest najchętniej wykorzystywany przez firmy windykacyjne. Uznaniem długu będzie przede wszystkim złożenie przez dłużnika oświadczenia, że potwierdza istnienie długu. Jednak do uznania dochodzi także każde zachowanie dłużnika, którym potwierdza istnienie zadłużenia (uznanie niewłaściwe). Firmy windykacyjne wypracowały różne sposoby na uzyskanie takiego właśnie uznania długu …

Masz dług? Rozłożymy go na dogodne raty lub umorzymy odsetki!

Najczęściej dłużnik otrzymuje korespondencję z informacją o istnieniu długu, jego wysokości, a także naliczonych odsetkach. W piśmie zakreślony zostaje termin w jakim ma spłacić dług, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nierzadko w treści pisma znajduje się również zagrożenie, że brak spłaty zobowiązania spowoduje wpisaniem dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co ma uniemożliwić mu w przyszłości np. skorzystanie ze sprzedaży ratalnej. Pomimo tak wielu rygorów, windykator informuje nas, że widzi możliwość rozłożenia długu na dogodne dla nas raty, a nawet umorzenia części zobowiązania – np. w zakresie odsetek karnych. W celu skorzystania z tej możliwości nakazuje nam wypełnić i podpisać wniosek/ugodę załączone do korespondencji. Składając taki wniosek, potwierdzamy swoją świadomość co do istnienia długu, a doprowadzamy do przerwania terminu przedawnienia. Wówczas nasza sprawa pomimo wcześniejszemu przedawnieniu, może zostać skierowana do sądu.

Innym, równie częstym przejawem niewłaściwego uznania długu, jest dokonanie przez dłużnika spłaty choćby części przedawnionego zobowiązania. Skoro bowiem spłacamy choćby część długu, to potwierdzamy, że mamy świadomość jego istnienia.

Co zrobić, gdy zgłosi się do nas firma windykacyjna?

Musimy mieć na uwadze, że nigdy nie ma takich samych spraw, w związku z czym nie jest możliwe ustalenie jednego uniwersalnego rozwiązania. Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie zachowanie dużej ostrożności w kontaktach z windykatorami oraz jak najszybsze zasięgnięcie porady profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat. Pamiętajmy, że w takich przypadkach aktualne pozostaje powiedzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Warto pamiętać także, że windykator nie ma żadnych szczególnych uprawnień, jakie przysługują komornikom sądowym (np. możliwość zajęcia przedmiotów należących dłużnika), czy funkcjonariuszom policji (np. żądanie wejścia do mieszkania).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40969 )
Array ( [docId] => 40969 )