Nota obciążeniowa dla kierowcy za straty

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 29-02-2016 r.

Jeśli kierowca wyrządził szkodę w mieniu przedsiębiorcy, firma może zażądać od niego odszkodowania pieniężnego. Warto rozliczyć to nie tylko w dokumentacji kadrowej, ale również księgowo, np. w postaci noty obciążeniowej.

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy pracownik wyrządził szkodę pracodawcy, ponosi za nią odpowiedzialność materialną. Stosując odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych, pracodawca może domagać się od kierowcy odszkodowania pokrywającego wyrządzoną przez niego szkodę.

Jak odpowiada kierowca

W przypadku szkód wyrządzonych nieumyślnie pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Jeśli szkoda okaże się znacznych rozmiarów, odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w dniu wyrządzenia szkody.

Jak to udokumentować

Zanim jednak dojdzie do wyrównywania szkód, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i ustalić, m.in. kto zawinił, czy jest to wina umyślna czy nieumyślna, jaki jest rozmiar szkody. W przypadku odpowiedzialności na zasadach ogólnych wszystkie te elementy musi wykazać pracodawca. Dopiero po ustaleniu tego pracodawca może dochodzić odszkodowania.

Dokumentami regulującymi tę kwestię mogą być np.:

  • pisemna ugoda z kierowcą dotycząca sposobu wyrównania szkody (zapłaty odszkodowania),

  • pisemne oświadczenie kierowcy zawierające zgodę na systematyczne potrącanie z wynagrodzenia (z treści oświadczenia musi wynikać świadomość winy i wysokość zobowiązania) itp.

Oprócz dokumentów kadrowych niezbędne są również dokumenty księgowe, które pozwolą rozliczyć szkodę oraz odszkodowanie. Takim dokumentem może być np. nota obciążeniowa wystawiona pracownikowi (wystawiana w przypadku odszkodowania pieniężnego). Odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu VAT, zatem nie powinno być dokumentowane fakturą lub paragonem. Faktura może stanowić podstawę rozliczenia szkody, np. w przypadku gdy szkoda została naprawiona usługą.

Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38637 )
Array ( [docId] => 38637 )

Array ( [docId] => 38637 )