Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe dostępne dla wszystkich

Kategoria: Składki ZUS
Data: 18-01-2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. każdy, kto nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może złożyć wniosek do ZUS o objęcie tymi ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolności. Ma to ogromne znaczenie przy nabywaniu prawa do świadczeń, szczególnie rentowych.

Zachowana została zasada, zgodnie z którą, jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat, to nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia.

Dzięki wprowadzeniu tych przepisów umożliwiono pozostawanie w ubezpieczeniach emerytalno-rentowych osobom, które:

  1. nie mają żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych,
  2. nie spełniały warunków do objęcia się ubezpieczeniami dobrowolnymi,
  3. nie spełniały warunków do objęcia się ubezpieczeniami dobrowolnie kontynuowanymi na warunkach wymaganych do końca 2012 r.

Składki trzeba opłacać w takiej samej wysokości jak pozostali ubezpieczeni

Osoba, która zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacać będzie składkę według stopy procentowej obowiązujących wszystkich ubezpieczonych. Podstawę wymiaru składek stanowić będzie kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Warto także przypomnieć, że osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie, nie może wnioskować o objęcie ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym.

 

Zlikwidowano ubezpieczenia dobrowolnie kontynuowane

Obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych wynika z wykonywania pracy i zależy od podstawy prawnej, na podstawie której jest ona realizowana. Najbardziej powszechne jest ubezpieczenie z tytułu wykonywania pracy na podstawie o umowę o pracę, ale dużą też grupę ubezpieczonych stanowią zleceniobiorcy, czyli osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencji i innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia). Nie można też zapomnieć o osobach prowadzących działalność pozarolniczą, które również objęte są obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi.

Objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz opłacanie składek jest podstawowym warunkiem nabycia prawa do świadczeń takich jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna:

  • Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).

Autor: Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32757 )
Array ( [docId] => 32757 )

Array ( [docId] => 32757 )