Jakie są konsekwencje składkowe przywrócenia do pracy?

Kategoria: Składki ZUS
Data: 06-02-2017 r.

Zwalniany pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy, który może:

  • orzec o bezskuteczności wypowiedzenia,
  • przywrócić do pracy do pracy albo
  • zasądzić wypłatę odszkodowanie.

Pracodawca, rozwiązując umowę o pracę, musi liczyć się z konsekwencjami wyroku sądu. Nie każdy z wymienionych skutków postępowania sądowego oznacza określone obowiązki wobec ZUS. Różnice dotyczą m.in. wypłaty odszkodowania oraz przywrócenia do pracy i wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Trzeba zwrócić uwagę, że tylko w jednej określonej sytuacji pracownik może wybrać, czy w razie wygranej sprawy przed sądem pracy chce być przywrócony do pracy, czy też otrzymać odszkodowanie, czyli w przypadku gdy miał zawartą umowę na czas nieokreślony. Jeżeli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy jest nieuzasadnione albo narusza przepisy o wypowiadaniu tego rodzaju umów może orzec w zależności od żądania pracownika o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Pytanie: Na podstawie wyroku sądowego pracownik został przywrócony do pracy. Kiedy odprowadzić składki od przyznanego mu wynagrodzenia oraz jak je wykazać w drukach dla ZUS?

Wynagrodzenie to powinno być oskładkowane, razem z innymi przychodami pracownika, w miesiącu, w którym nastąpi jego wypłata i wykazane w raporcie składanym za ten miesiąc.

W przypadku ubezpieczonych, dla których podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tak jest u pracowników, płatnik składek w dokumentach rozliczeniowych (raporcie oraz deklaracji) uwzględnia należne składki od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą te dokumenty.

Oznacza to, że wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy przyznane pracownikowi przywróconemu do pracy przez sąd, należy wliczyć do podstawy wymiaru składek w miesiącu, w którym nastąpi jego wypłata. Wynagrodzenie to wypłacane jest z reguły w miesiącu, w którym osoba przywrócona do pracy rozpoczyna ponowne jej świadczenie. Niektórzy pracodawcy wypłacają je już w dniu pojawienia się pracownika w firmie po uzyskaniu wyroku sądowego, inni zaś – w obowiązującym w zakładzie terminie wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc.

W obu przypadkach wynagrodzenie to powinno być zsumowane z innymi przychodami (oskładkowanymi) osiągniętymi przez pracownika w tym miesiącu i wykazane w raporcie ZUS RCA składanym za ten miesiąc.

Ze względu na to, że  uwagi na to, że z przywróceniem do pracy można mieć do czynienia tylko, jeżeli pracownik został już z niej zwolniony, a tym samym wyrejestrowany z ubezpieczeń, pracodawca musi taką osobę ponownie zgłosić do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z datą pierwotnego wyrejestrowania. Skutkiem przywrócenia ubezpieczeń pracowniczych będzie z kolei konieczność złożenia zerowych raportów ZUS RCA za okres od miesiąca, w którym nastąpiło wyrejestrowanie, do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik powrócił do pracy. Mimo że będą to raporty pierwszorazowe, muszą być złożone w trybie korekty. Należy je oznaczyć identyfikatorem zaczynającym się od cyfr 02. Do raportu za dany miesiąc dołącza się deklarację rozliczeniową ZUS DRA oznaczoną tym samym numerem identyfikatora.

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40011 )
Array ( [docId] => 40011 )